Prometna Signalizacija

Pješačke ograde

pješačke-ograde

DEFINICIJA

PJEŠAČKE OGRADE – su ograde namjenjene isključivo osiguravanju pješaka od pada sa površine koju moraju ili smiju koristiti za kretanje.

PJEŠAČKE OGRADE smiju se upotrebljavati i za vođenje pješaka na području raskrižja, prolaza za pješake, nathodnika i sl.

 

Prema materijalima izrade mogu biti: metalne, drvene, kombinirane (metal+drvo). Takodjer, postoje i ograde iste funkcije koje se nalaze na objektima, mostovima pa ih stoga zovemo MOSTNE OGRADE (više u nastavku).

Moramo napomenuti da PJEŠAČKE OGRADE za osobe sa posebnim potrebama – osobe sa invaliditetom zahtjevaju posebno izrađene ograde-rukohvate koje su u skladu sa ” Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti”.

 

UPOTREBA PJEŠAČKIH OGRADA

Definicija potrebe i odluke postavljanja pješačke ograde za zaštitu pjašaka treba biti rezultat podrobnije analize prednosti, učinkovitosti i boljitaka samoga postavljanja ograde.

Postavljanje pješake ograde osim u slućajevima napomenutim u DEFINICIJI (vidi gore), može biti neophodno i u sljedećim situacijama :

  • U područjima velike koncentracije pjašaka i velike opasnosti po pješake (npr. U područjima izlaza iz škole ili izlaza iz sportskih objekata)
  • Na povijesno-arheološkim nalazištima gdje se odvija cirkulacija pješaka po neprilagođenom i neravnom (opasnom) terenu
  • Na područjima izrazito velike cirkulacije pješaka kao što su važne ulice i trgovi uz prometnice, a gdje je očita velika brzina protoka pješaka.

 

POZICIONIRANJE PJEŠAČKIH OGRADA U PROSTORU

 

Ograde mogu biti postavljene na graničnim površinama – otocima koji odvajaju dva prometna traka cestovne prometnice u svrhu kontrole kretanja pješaka

 

Pri upotrebi na većim raskršćima, pješačke ograde moraju biti pozicionirane tako da usmjeravaju pješaka da bude licem okrenut prema prometnici prilkom napuštanja prometnog otoka, odnosno licem okrenut prema pješačkom prijelazu

 

Dobra vidljivost i fizičke predispozicije ograde jedan su od važnijih kriterija na koje moramo obratiti pozornost prilikom odluke postavljanja pješačke ograde.

Također, veoma velika pažnja mora biti usmjerena na visinu i prostoro pozicioniranje ograde kao i materijal izrade same ograde, a u svrhu minimaliziranja potencialne loše vidljivosti u korleaciji vozača motornih vozila i pješaka koji prelaze cestu.

Loše pozicioniranje i loša ugradnja kao i sanacija postojećih pješačkih ograda može biti uzrok loše zaštite pješaka i izazvati oštečenja čak i na motornim vozilima prilikom sudara. Izbjegava se upotreba ograda sa horizontalnim ojačenjima radi sigurnosti i samih vozača u zona takve vrste prometa.

Primjeri loše upotrebe pješakih ograda sa vodoravnim ojačanjem koje prilkom sudara vozila u ogradu ulazi direktno u prostor vozača često izazivajući tragične slučajeve.

 

Dakle, na loacijama gdje uz pješački promet postoji i  promet motornih vozila, ako situacija i struka to dopušta, preporučuje se upotreba pješačkih ograda bez vodoravnoga ojačanja.

 

PJEŠAČKE OGRADE U RADNIM ZONAMA

Dobro planiranje neometanog prolaza pješaka kroz zone u kojima se odvijaju radne aktivnosti – zone rada od jednake je važnosti kao i planiranje prometa mototrnih vozila, naročito u urbanim i suburbanim područjima.

Uvjeti cirkulacije pješaka kao i pristup autobusnome stajalištu te pješačko prijelazu moraju biti integralni dio svakoga građevinskog projekta.

Postoje 3 uvjeta vezana za pješake na koje se mora obratiti pozornost u zonama rada. To su :

  • Pješaci moraju biti odvojeni od gradilišnih strojeva, opreme i radova.
  • Pješaci moraju biti odvojeni od konfliktnih situacija odvijanja prometa koji se odvija uz zonu građevinskih i drugih radova.
  • Pješacima se mora pružiti siguran i neometan prolaz koji povećava njihovu prohodnost prilbližno kao i kolnik.

Kada građevinski i drugi radovi zahtjevaju zatvaranje pješačkih prijelaza i staza izvođači radova dužni su osigurati privremene prijelaze i staze najsigurnijim i najkraćim putem. Pješačke staze moraju biti jasno obilježene i prilagođenje osobama s invaliditetom i otežanim kretanjem te ih štititi od mogućih opasnosti poput motornoga prometa , rupa, blata i prašine.

Za privremene i kratkotrajne zone rada s sporim tekućim prometom, zadovoljavajuće je korištenje prometnih ograda – barikada koje imaju funkciju odvojiti pješake od radnih strojeva, radova i prometa uz odobravanje nadzornog inženjera. Poželjni su i zaštitni zidovi.

U urbanim prometnim zonama, naročito u blizini škola i velikog prometa pješaka poželjne su visoke zaštitne ograde koje bi spriječile ulaz pješaka na gradilište.

Unutar radnih zona trebala bi se vršiti periodična inspekcija čiji su ciljevi uvidjeti da li se zadovoljavaju uvjeti potrebni za prolaz i sigurnost pješaka. Pri prelazu građevinskih strojeva i opreme preko pješačkih zona obavezna je signalizacija i suradnja radnika sa zastavicma koji reguliraju promet a ako treba i policije.  Posebnu pozornost treba obratiti pješacima prilokm radova u blizini škola, vrtića , parkova i zonama velike koncentracije pješaka.

 

PRIMJER PLANA PRIKAZA RADNE ZONE (enleski jezik)

 

PRIMJERI OGRADA U RADNIM ZONAMA :

 

OGRADE I ZAŠTITNE MREŽE NA OBJEKTIMA I MOSTOVIMA

Također, prema projektnim rješenjima ugrađuju se čelilne ograde na mostovma, viaduktima, nadvožnjacima i drugim objektima.

Takve ograde mogu biti :

  • s vertikalnim ispunama
  • s horizontalnim ispunama – prečkama.