Prometna Signalizacija

Zakoni i pravilnici

Pravilnik o označavanju autocesta, njihove stacionaže, brojeva izlaza i prometnih čvorišta te naziva izlaza, prometnih čvorišta i odmorišta (NN 73/03)

Originalni link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_05_73_875.html

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
875
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 59/01) i članka 118. Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (»Narodne novine« br. 34/03) Ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
O OZNAČAVANJU AUTOCESTA, NJIHOVE STACIONAŽE, BROJEVA IZLAZA I PROMETNIH ČVORIŠTA TE NAZIVA IZLAZA, PROMETNIH ČVORIŠTA I ODMORIŠTA
Članak 1.
Za autoceste u Republici Hrvatskoj, neovisno o njihovoj izgrađenosti, određuju se sljedeće oznake:
1. Autocesta: Zagreb (Lučko) – Bosiljevo – Split – Dubrovnik, A1
2. Autocesta: Macel – Zagreb (Jankomir), A2
3. Autocesta: Bregana – Zagreb – Lipovac, A3
4. Autocesta: Goričan – Zagreb (I. Reka), A4
5. Autocesta: Beli Manastir – Osijek – Svilaj, A5
6. Autocesta: Bosiljevo – Rijeka (Orehovica), A6
7. Autocesta: Rupa – Rijeka – Žuta Lokva, A7
8. Autocesta: Kanfanar – Matulji, A8
9. Autocesta: Kaštel – Pula, A9
10. Autocesta: Metković – Opuzen, A10.
Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako se autocesta gradi fazno i koristi kao brza cesta, umjesto slova »A« u oznaci se koristi slovo »B«.
Članak 2.
Novoizgrađenoj autocesti ili brzoj cesti koja nije određena ovim Pravilnikom dodaje se odgovarajuća oznaka s brojem koji nastavlja niz iz članka 1. ovoga Pravilnika.
Članak 3.
Oznaka autoceste iz članka 1. ovog Pravilnika ispisuje se na prometnom znaku »broj autoceste« (C119).
Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako se autocesta fazno koristi kao brza cesta prometni znak C119 izvodi se s plavom podlogom.
Članak 4.
Prometni znak »broj autoceste« (C119) kao oznaka autoceste odnosno brze ceste (nastavno: autocesta), postavlja se:
1. na znakovima koji su u funkciji vođenja prometa,
2. uz kolnik autoceste:
– u zoni početka autoceste, te prema potrebi
– uz kolnik, nakon svakog čvora.
Članak 5.
Stacionaža na autocesti određuje se prometnim znakom »kilometarska oznaka za autoceste ili brze ceste« (C124).
Znak se postavlja svakih 1,0 km, a brojevi rastu od početka do kraja autoceste.
Autocesta počinje i završava:
1. na državnoj granici ili
2. u čvorištu, na mjestu spoja s drugom autocestom.
Za jedan i drugi smjer autoceste vrijedi ista stacionaža, pa je broj na kilometarskoj oznaci, na istom presjeku jednak za oba smjera.
Članak 6.
Stacionaža autoceste raste od sjevera prema jugu odnosno zapada prema istoku, u skladu s opisom autoceste iz članka 1.
Članak 7.
Izlazi i čvorišta na autocesti koja počinje na državnoj granici označavaju se rednim brojevima od 1 do n, počevši od početka autoceste.
Na autocesti koja počinje u čvorištu, to čvorište računa se kao početno, tako da sljedeći izlaz ili čvorište na toj autocesti nosi broj 2.
Čvorište ne nosi jedinstveni broj nego se privoz označuje brojem koji nastavlja niz brojeva prethodnih izlaza i čvorišta.
Iz suprotnog smjera brojevi izlaza i čvorišta nižu se unatrag.
Članak 8.
Broj izlaza ili čvorišta upisuje se u znak »oznaka broja izlaza ili čvorišta« (C127).
Znak C127, s upisanim odgovarajućim brojem izlaza ili čvorišta, umeće se u prometni znak »oznaka izlaza s autoceste ili brze ceste« (C125), odnosno u znak »oznaka čvorišta autocesta« (C126).
Članak 9.
Ako je na nekoj autocesti predviđena izgradnja novog izlaza ili čvorišta za istog se rezervira broj.
Ako se naknadno izgradi izlaz ili čvorište koje nije bilo predviđeno, istom se dodjeljuje broj prethodnog s dodatkom malog slova »a«.
Članak 10.
Ovom Pravilniku se prilažu nazivi izlaza i čvorišta, nazivi odmorišta te karta s oznakama autocesta iz članka 1.
Za buduće izlaze, čvorišta i odmorišta koji ovim Pravilnikom nisu definirani preuzet će se nazivi iz građevinske dozvole i odobrene projektne dokumentacije.
Članak 11.
Prilozi iz stavka 1. članka 10. čine sastavni dio ovog Pravil­nika.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/03-02/28
Urbroj: 530-01-03-1
Zagreb, 24. travnja 2003.
Ministar
Roland Žuvanić, v. r.

PRILOG 2: NAZIVI IZLAZA I ČVORIŠTA, TE NAZIVI ODMORIŠTA

OZNAKA
AC
OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA
NAZIV
IZLAZA ILI ČVORIŠTA
NAZIV ODMORIŠTA
A1
1
LUČKO

A1
2
JASTREBARSKO

A1
3
KARLOVAC

A1
4
NOVIGRAD

A1
5
BOSILJEVO 1

A1
6
BOSILJEVO2
DOBRA
A1
7
OGULIN
MODRUŠ
A1
8
BRINJE
BRINJE
A1
9
ŽUTA LOKVA
BRLOŠKA DUBRAVA
A1
10
OTOČAC
LIČKO LEŠĆE,
JANJČE
A1
11
PERUŠIĆ
LIČKI OSIK
A1
12
GOSPIĆ
JADOVA,
ZIR
A1
13
GORNJA PLOČA

A1
14
SVETI ROK
MARUNE,
JASENICE
A1
15
MASLENICA

A1
16
POSEDARJE

A1
17
ZADAR 1
ZEMUNIK GORNJI
A1
18
ZADAR 2
NADIN
A1
t:13.8pt’>ss=MsoNormal align=center style=’text-align:center’>19
BENKOVAC
PRISTEG
A1
20
PIROVAC
PROKLJAN
A1
21
SKRADIN
KRKA
A1
22
ŠIBENIK
VRPOLJE
A1
23
VRPOLJE
SITNO
OZNAKA
AC
OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA
NAZIV
IZLAZA ILI ČVORIŠTA
NAZIV ODMORIŠTA
A1
24
PRGOMET
SITNO
RADOŠIĆ,
KOZJAK
A1
25
DUGOPOLJE

A1
26
BISKO

A1
27
BLATO N/C

A1
28
ŠESTANOVAC

A1
29
ZAGVOZD

A1
30
RAVČA

A1
31
PLOČE

A1
32
RASTAČIĆI

A1
33
VID

A2
1
TRAKOŠĆAN

A2
2
ĐURMANEC

A2
3
KRAPINA

A2
4
ZAČRETJE
SVETI KRIŽ ZAČRETJE
A2
5
ZABOK
JAKOVLJE
A2
6
ZAPREŠIĆ

A2
7
JANKOMIR

A3
1
BOBOVICA

A3
2
SV. NEDJELJA

A3
3
JANKOMIR
LUČKO
A3
4
LUČKO

A3
5
BUZIN

A3
6
IVANJA REKA
JEŽEVO
OZNAKA
AC
OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA
NAZIV
IZLAZA ILI ČVORIŠTA
NAZIV ODMORIŠTA
A3
7
IVANIĆ GRAD
JEŽEVO
KRIŽ
A3
8
POPOVAČA
STARI HRASTOVI,
POPOVAČA
A3
9
KUTINA
LIPOVLJANI
A3
10
NOVSKA
NOVSKA
A3
11
OKUČANI
NOVA GRADIŠKA,
SLAVEN
A3
12
N. GRADIŠKA
STARO PETROVO SELO
A3
13
LUŽANI
LUŽANI,
BRODSKI STUPNIK
A3
14
SLAVONSKI BROD-ZAPAD
MARSONIJA
A3
15
SLAVONSKI BROD-ISTOK
SREDANCI
A3
16
SREDANCI

A3
17
V. KOPANICA
BABINA GREDA
A3
18
BABINA GREDA

A3
19
ŽUPANJA

A3
20
SPAČVA

A3
21
LIPOVAC

A4
1
GORIČAN

A4
2
ČAKOVEC

A4
3
LUDBREG
VARAŽDIN
A4
4
VARAŽDIN

A4
5
VARAŽDINSKE TOPLICE

A4
6
NOVI MAROF

A4
7
BREZNIČKI HUM

A4
8
KOMIN

OZNAKA
AC
OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA
NAZIV
IZLAZA ILI ČVORIŠTA
NAZIV ODMORIŠTA
A4
SV. HELENA
SESVETE
A4
10
POPOVEC

A4
11
KRALJ. NOVAKI

A4
12
IVANJA REKA

A5
1
B. MANASTIR

A5
2
ČEMINAC

A5
3
OSIJEK

A5
4
ČEPIN

A5
5
ĐAKOVO

A5
6
SREDANCI

A5
7
SVILAJ

A6
1
BOSILJEVO2

A6
2
VRBOVSKO

A6
3
RAVNA GORA

A6
4
DELNICE

/span>
A6
5
VRATA
LEPENICA
A6
6
OŠTROVICA

A6
7
KIKOVICA

A6
8
OREHOVICA

A7
1
RUPA

A7
2
PERMANI

A7
3
JURDANI

A7
4
MATULJI
VRATA JADRANA
OZNAKA
AC
OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA
NAZIV
IZLAZA ILI ČVORIŠTA
NAZIV ODMORIŠTA
A7
5
DIRAČJE
VRATA JADRANA

A7
6
RUJEVICA

A7
7
ŠKURINJE

A7
8
OREHOVICA

A7
9
DRAGA

A7
10
SVETI KUZAM

A7
11
MEJA

A7
12
KRIŽIŠĆE

A7
13
JADRANOVO

A7
14
SELCE

A7
15
POVILE

A7
16
SENJ

A7
17
VRATNIK

A7
18
ŽUTA LOKVA1

A8
1
KANFANAR

A8
2
ŽMINJ

A8
3
ROGOVIĆI

A8
4
IVOLI

A8
5
CEROVLJE

A8
6
LUPOGLAV

A8
7
VRANJA

A8
8
VEPRINAC

A8
9
MATULJI

OZNAKA
AC
OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA
NAZIV
IZLAZA ILI ČVORIŠTA
NAZIV ODMORIŠTA
A9
1
UMAG
BUJE
A9
2
BUJE

A9
3
NOVA VAS
MIRNA
A9
4
VIŠNJAN
BAČVA
A9
5
BADERNA

A9
6
MEDAKI
LIMSKI
A9
7
KANFANAR
BALE
A9
8
VODNJAN
PULA
A10
1
PLOČE