Prometna Signalizacija

Promjenjiva signalizacija

Promjenjiva signalizacija

DEFINICIJA PROMJENLJIVIH PROMETNIH ZNAKOVA (SIGNALIZACIJE)

Promjenljivi prometni znakovi (PPZ) su znakovi kojima se sadržaj prema potrebama prometnoga toka može mijenjati ili se mogu isključiti.

Uporabom odgovarajućih, za pojedinu prometnu odnosno vremensku situaciju, primjerenih upozorenja, naredbi i zabrana, te obavijesti preusmjeravanjem prometa, treba se posvetiti građevinski uvjetovanim opasnim točkama.

STANJA SADRŽAJA PROMJENLJIVOG ZNAKA

NULTO STANJE – PPZ bez ikakve obavijesti • TEMELJNO (POČETNO) STANJE – prethodno definirano, prometno-pravno jednoznačno obavijesno stanje PPZ-a (uključuje i nulto stanje). • STATIČNO OZNAČAVANJE – nepromjenljivi znak • PROMIJENJENO STANJE – sadržaj znaka pokazuje jedno od definiranih promjena. Prometni znakovi (signalizacija) koji se prikazuju kao PPZ ne smiju se bitno razlikovati od standardnih prometnih znakova (signalizacije), prema odredbama Pravilnika, ni po sadržaju ni po dimenzijama.

Između statične signalizacije i PPZ-a ne smije se pojaviti konkurentska situacija s obzirom na sadržaj i prepoznatljivost.

Na jednom obavijesnom presjeku u pravilu se ograničenja brzine odnose na sve prometne trakove. Na području čvorišta dopuštena je razlika u ograničenju brzine od20 km/hizmeđu pojedinih prometnih trakova na jednom obavijesnom presjeku.

Pri ograničenju brzine zbog vremenskih uvjeta potrebno je istaknuti obavijest za opasnost i nakon predupozorenja. Na području zastoja prometa potrebno je samo obavještavanje znakom 125 (Zastoj).

Kad je vidljivost manja od50 m, moguća je promjena ograničenja brzine na40 km/h.

 

 

PODJELA PROMJENLJIVIH PROMETNIH ZNAKOVA

Promjenljivi prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljenja definirani su i postavljaju se prema Pravilniku, hrvatskim normama i europskim normama (HRN EN 12966 → vidi poglavlje PRAVILNICI).

Za upravljanje prometom upotrebljavaju se uređaji kojima se daju prometni znakovi prometnim svjetlima crvene, žute i zelene boje. PROMETNA SVJETLA jesu :

1. Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom 2. Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom namijenjeni samo pješacima 3. Svjetlosni znakovi za upravljanje javnim gradskim prometom 4. Svjetlosni znakovi za obilježavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge 5. Svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka.

Svjetlo upotrijebljeno kao svjetlosni prometni znak može biti postojano (neprekidno) ili trepćuće (prekidano). Svjetlosni prometni znakovi mogu se postaviti na ploče bijele boje s rubom crne boje (kontrastna ploča).

 

SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA UPRAVLJANJE PROMETOM

Svjetlosni znakovi trobojnim svjetlima mogu se upotrebljavati i za upravljanje prometom na više prometnih traka istodobno ili za svaki prometni trak posebno. (vidi Dodatak 2 SEMAFORI)

Ako se uređajem upravlja prometom na svakom traku zasebno, svjetlosni znakovi se postavljaju iznad prometnih traka na koje se odnose.

Ako se svjetlosni znakovi upotrebljavaju za upravljanjem prometom na više prometnih traka i smjerova kretanja istodobno, svjetlosni se znakovi tada postavljaju s desne strane kolnika.

Na cestama s više od jednog prometnog traka za svaki smjer kretanja potrebno je ponoviti svjetlosni znak trobojnim svjetlima.

Na crvenim svjetlosnim poljima znaka, strelica smjera je crna, a na zelenim svjetlosnim poljima znaka strelice se uvijek prikazuju kao zelene svjetlosne strelice na crnoj podlozi.

G01            G02            G03            G04             G05               G06

                                                                     G07

                                                    G08

                                    

                    

         

                                

SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA UPRAVLJANJE PROMETOM NAMJENJENI SAMO PJEŠACIMA

 

Za upravljanje prometom pješaka posebnim uređajima, a u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (→vidi poglavlje PRAVILNICI),daju se izmjenično svjetlosni znakovi crvenim i zelenim svjetlom.

Zeleno svjetlo može biti namješteno tako da se u određenom vremenskom razmaku, prije nego što se ugasi, najavljuje i kao trepćuće zeleno svjetlo. Crveno i zeleno svjetlo ne mogu biti upaljeni istodobno.

Na crvenim svjetlosnim poljima znaka, strelica smjera je crna, a na zelenim svjetlosnim poljima znaka strelice se uvijek prikazuju kao zelene svjetlosne strelice na crnoj podlozi.

 

SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA UPRAVLJANJE JAVNIM GRADSKIM PROMETOM

Za upravljanje tramvajskim prometom upotrebljavaju se jednobojni svjetlosni znakovi, u obliku svjetleće crte bijele ili žute boje.

Svjetleća crta može biti položena, uspravna ili kosa.

Položena crta znači zabranu prolaza tramvaju i postavlja se po okomitoj osi gore. Uspravna i kosa crta znače slobodan prolaz tramvaju u odgovarajućem smjeru i postavlja se dolje.

Crtama se označuje :

• Zabrana prolaza tramvaja • Slobodan prolaz tramvaja u smjeru ravno • Slobodan prolaz tramvaja u smjeru desno • Slobodan prolaz tramvaja u smjeru lijevo.

Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom na raskrižjima koji se postavljaju na stupu pokraj kolnika, moraju biti postavljeni na visini 2 do 3.5 m iznad površine kolnika.

Na stupu na kojem se nalazi svjetlosni znak, može se postaviti svjetlosni prometni znak na manjoj visini i s manjim svjetlima.

Ako se svjetlosni znakovi postavljaju tako da vise iznad kolnika, donji rub svjetlosnog znaka ne smije biti na visini manjoj od 4.5 m ni na višoj od 5.5 m iznad kolnika.

Na prilazima raskrižju izvan naseljenog mjesta, na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znakovi za upravljanje prometom, moraju se postaviti prometni znakovi koji označuju nailazak na prometna svjetla (A23 ili A24) s dopunskom pločom E01, raskrižje (D01 ili D02), zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon, osim motocikla bez prikolice (B32) i ograničenje brzine (B31) ako je dopuštena brzina vožnje iznad60 km/h.

 

SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA OZNAČAVANJE PRIJELAZA CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE

Svjetlosni znakovi za označavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini mogu biti znakovi za označavanje branika i polubranika i znakovi kojima se najavljuje prilbližavanje vlaka, odnosno zatvaranje prijelaza branicima ili polubranicima.

Osim označavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge svjetlosnim znakom, prijelaz se mora osigurati i zvučnom signalizacijom.

Ako se svjetlosnim znakovima na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika najavljuje približavanje vlaka, odnosno spuštanje branika ili polubranika na prijelazu ceste preko željezničke pruge s branikom ili polubranikom te ako se tim znakovima sudionici u prometu obavješćuju o tome kako je branik ili polubranik u zatvorenom položaju, ti se svjetlosni znakovi daju izmjenično paljenjem dvaju crvenih svjetala kružnog oblika promjera Ø300 mm.

Svjetla se moraju nalaziti jedno pored drugog u vodoravnoj osina ploči koja ima oblik istostraničnog trokuta s vrhom okrenutim prema gore, čije boje i dimenzije odgovaraju boji i dimenzijama znaka opasnosti duljine stranice istostranična trokuta120 cm(znak G23), boje retrorefleksije klase III.

Svjetla se izvode u tehnologiji svjetlećih dioda (LED).

                                                                                                                                                           G23        

 

 

 

SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA OBILJEŽAVANJE RADOVA NA CESTI , ZAPREKA I OŠTEČENJA KOLNIKA

 

Svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka mogu biti ploča za označavanje zapreka sa treptačem (K22 i K23), pokretna ploča s treptačima i znakovima (K24, K25 i K26) kao i privremeni uređaji za davanje znakova prometnim svjetlima radi naizmjeničnog propuštanja vozila iz suprotnih smjerova.

 

Takodjer postoji i signalna ploča s promjenjivim sadržajem (K27, K28 I K29), koja upozorava na blizinu mjesta na cesti na kojemu se izvode radovi ili gdje je zadan smjer i način preusmjeravanja prometa.

 

Promjer svjetala ne smije biti manji od210 mm, a razmak između svjetala, ovisno o situaciji na terenu iznosi od 5 –10 m.

Crveno svjetlo upotrebljava se na pločama za označavanje zatvorenog dijela ceste (K30).

Trepćuće žuto svjetlo se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno (K31).

                                          

SVJETLOSNI NIZ

– je niz žutih, međusobno povezanih svjetala (bljeskalica), koja se izmjenično pale/gase u smjeru vožnje. Svjetlosni niz upozorava da je jedan ili više prometnih rakova zatvoren i da je promet preusmjeren ” putovanjem svjetla ” (K32).

U stručnim krugovima dosta je popularan naziv DINAMIČKA SIGNALIZACIJA.

Primjena DINAMIČKE SIGNALIZACIJE, također je u funkciji povećanja kvalitete sigurnosti u prometu. Popularan je naziv “harmonizacija prometnog toka”, pod čim prvenstveno podrazumijevamo  ograničenja i upozorenja kojima se djeluje na prometni tok prije problematične dionice.

Tako, u slučaju zagušenja prometa na određenoj dionici, na prethodnim se dionicama ograničava brzina kretanja u cilju sprječavanja dodatnog zagušenja ili incidentnih situacija zbog naleta na kolonu velikom brzinama. Ovako stvorena vremenska pričuva omogućava eliminiranje i smanjivanje zastoja pa vozila koja nailaze mogu nastaviti putovanje prihvatljivom brzinom ili se sigurno zaustaviti u koloni.

DINAMIČKA PROMETNA SIGNALIZACIJA po svojoj funkciji interpolira elemente sigurnosti u prometu, budući da u realnome vremenu upozorava i ograničava sudionike u prometu u određenim radnjama koje bi oni inače poduzeli u normalnim okolnostima.

Današnja tehnološka i informatička rješenja omogućavaju upućivanje većeg broja informacija i sadržaja korisnicima sustava, a sve u cilju jasnijeg i boljeg informiranja o stvarnome stanju određenoga dijela prometne mreže. PRIMJERI  PRIMJENE DINAMIČKE SIGNALIZACIJE

• MOBILNA SIGNALIZACIJA • PROMJENJIVI PROMETNI  ZNAKOVI U LED TEHNOLOGIJI • POSEBNI LED PROMETNI ZNAKOVI • DINAMIČKI  INFORMACIJSKI DISPLEJI • LED OZNAKE ZA PARIRALIŠTA (GARAŽE) • CESTARINSKI PROLAZI (CJENICI).

MOBILNA SIGNALIZACIJA

MOBILNA SIGNALIZACIJA je veoma korisna na svakom tipu prometnice, od lokalnih cesta i puteva do najmodernijih brzih cesta i autoputeva.

Glavno područje primjene MOBILNE SIGNALIZACIJE je :

• zaštita područja izvođenja radova na cestovnoj prometnici • označavanje prepreka na prometnici • regulacija prometa u slučaju prometne nezgode.

 

Prednosti MOBILNE SIGNALIZACIJE jesu :

• velika fleksibilnost, postavljanje i otklanjanje se izvršava u kratkom vremenskom periodu • mala potrošnja električne energije uz osiguranje neovisnoga rada od 16 i više sati bez dodatnog punjenja izvora energije, akomulatora. • Pogodna za sve vrste, kategorije prometnica (lokalne ceste, županijske, državne, autoputevi).

 

 

PROMJENJIVI PROMETNI ZNAKOVI U LED TEHNOLOGIJI

Vrlo visoki intenzitet LED promjenjivih prometnih znakova osigurava visoku definiciju i jasan prikaz i u slučajevima direktnog pogleda u sunce.

Primjenom visokoga intenziteta svjetlećih LED dioda i njihovog pravilnog održavanja, postiže se iznimno dobra vidljivost u svim vremenskim uvjetima (kiša, snijeg, magla, sunce).

LED promjenjivi prometni znakovi mogu putem svojih displeja davati različite upozoravajuće informacije i utjecati na režim odvijanja prometa u opasnim mjestima, dionicama prometnica.

 

Najčešće su to upozoravajuće informacije o :

• Preporučenoj brzini kretanja (ograničenja brzine vožnje) • Prikaz trenutne brzine vožnje • Stanje prometnoga toka (kolone, gužve, nezgode,…) • Stanje na kolniku i vremenske prilike na prometnici (vjetar, magla, poledica,…). Rasvjetljenost LED prometnih znakova moguće je regulirati manualno (ručno) ili automatsko, ovisno o stupnju vanjske osvijetljenosti (16°). Također, moguće je i daljinsko upravljanje znakovima. Kontrola i odabir sadržaja prometnog znaka moguća je na više načina :

• Putem žica (wire) • Bežično (wireless) putem GSM tehnologije • Optički.

Moguća je i automatizirana aktivacija znaka u koliziji s radar-detektorom brzine ili uređaja za kontrolu temperature u slučaju niske temperature.

 

 

 

POSEBNI LED PROMJENJIVI ZNAKOVI

POSEBNI LED PROMJENJIVI ZNAKOVI koriste se na cestarinskim prolazima, kontrolnim stanicama i parkiralištima u svrhu izbjegavanja prometnih gužvi.

Od konvencijonalnih promjenjivih znakova razlikuju se po obliku i sadržaju.

 

 

 

DINAMIČKI INFORMACIJSKI DISPLEJI

 

DINAMIČKI INFORMACIJSKI PANELI mogu prikazivati veliki broj različitih promjenjivih prometnih znakova, razne tekstualne poruke kao i grafičke oznake, ilustracije u skladu s europskim normama i standardima.

Odlikuje ih njihova mogućnost odvajanja sadržaja na sekcije-module, tako da na jednom displeju možemo prikazivati više različitih tekstualnih i/ili grafičkih poruka u različitim bojama. Izrađuju se o ovisnosti o željama naručitelja.

 

LED OZNAKE ZA PARKIRALIŠTA (GARAŽE)

LED OZNAKE ZA PARKIRALIŠTA (GARAŽE) se najčešće upotrebljavaju u svrhu informiranja vozača o stanju u parkirališnoj garaži, broju slobodnih mjesta, etažama garaže.

Nalaze veliku primjenu u ekspandirajućem rastu broja novoizgrađenih prakirališnih garaža u velikim urbanim gradskim centrima. (više u →OPREMA PARKIRALIŠTA).

 

 

CESTARINSKI PROLAZI (CJENICI)

Postoje dvije verzije znakova koji prikazuju cjenike cestarine, mostarine ili tunelarine : konvencijonalni prometni znak s prikazanim cijenama , te dinamički- promjenjivi znak.

Upotreba promjenjivih znakova – cjenika za prikaz cestarina je daleko praktičniji i dugoročno gledano ,financijski isplatljiviji od konvencijonalnih znakova jer omogućuje brzu i trenutačnu promjenu cijena usluga cestarina.

DODATAK 1:

OBILJEŽAVANJE PJEŠAČKOG PRIJELAZA KOMBINACIJOM KONVENCIJONALNIH PROMETNIH ZNAKOVA I PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE

Imajući na umu osnovni cilj signalizacije, a radi povećanja sigurnosti pješaka i ostalih sudionika u prometu postiže se veća učinkovitost kombinirajem uobičajenih prometnih znakova sa promjenjivom prometnom signalizacijom koja se priključuje na elektroenergetsku mrežu.

Svi konvencijonalni prometni znakovi moraju u potpunosti odgovarati normama i uvjetima iz pravilnika (vidi poglavlja→PRAVILNICI i →KVALITETA I NORME (vertikalna signalizacija)), kako u izradi tako i u postavljanju istih.

U našem konkretnom slučaju radi se o sljedećoj prometnoj signalizaciji (znakovima) :

C02 • B31 (LED) • A34 (promjenjivi).

 

KARAKTERISTIKE PROMJENJIVOG PROMETNOG ZNAKA

 

• znak mora pouzdano raditi unutar temperaturnih granica od – 40 do + 70 °C   uz relativnu vlažnost od 95 % i stupanj mehaničke zaštite IP 54. • karakter znaka kao znaka opasnosti, naredbe ili zabrane mora biti jasno   prepoznatljiv s udaljenosti od min. 150 m, • znak mora biti postavljen i izveden tako da pri približavanju ostane čitljiv   pod velikim kutom promatranja, npr. do udaljenosti od min.35 m,

• Obostrani svjetlosni promjenjivi prometni znak A 34, veličina kučišta 100 x 100 cm, dobava, isporuka i montaža na konzolni stup iznad kolnika.

• Svjetlosni simbol znaka A 34, treba biti veli_ine T 90 cm, izvesti tako da   simbol trokuta ima minimalno tri reda crvenih LED-a. • Svjetlosni simbol “djeca na cesti” izvesti od bijelih LED-a u jednom redu.   Kut isijavanja svjetlosne točke od 30° i intenzitet svjetlosti. • Svjetlosni simbol znaka B 31, treba biti veli_ine Ø 90 cm, izvesti tako da   simbol kruga ima minimalno tri reda crvenih LED-a. • Svjetlosni simbol “četrdeset” izvesti od bijelih LED-a u jednom redu. Kut   isijavanja svjetlosne točke od 30° i intenzitet svjetlosti. • svjetlosna jakost optičkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći   (npr. smanjenje noću), • mora imati mogućnost dojave kvara znaka i kontrolu izvršenja upravlja_kog   naloga u operativni centar, • Kućište i prednju masku znaka izvesti od AIMg3, zaštita plastificiranje • Mogućnost treptanja (omjer svjetlo/mrak, 50/50 u dvije sekunde) signalnog   pojma A 34. • Svjetlosni promjenjivi prometni znakovi i prometna svjetla trebaju biti   izvedeni u tehnici LED – a visokog sjaja, tako da udovoljavaju sljedećim   uvjetima: • žute LED-e od minimalno 7440 cd/m2, pri osvijetljenosti znaka s okolnom   svjetlošću od 40 000 lux-a, • crvene LED-e intenzitet svjetlosti od minimalno 3100 cd/m2, pri   osvijetljenosti znaka s okolnom svjetlošću od 40 000 lux-a, jačine od 20 mA   promjer optike ø 5mm, kut isijavanja 23°, • bijele i žute LED od minimalno 10540 cd/m2, pri osvijetljenosti znaka   okolnom svjetlošću od 40000 luxa.

POSTAVLJANJE I MONTAŽA

Promjenjivi prometni znak postavlja se na konzolni stup.

Konzolni stup se ugrađuje na udaljenosti od1,25 metra od ruba kolnika,a duljina kraka stupa je5 m.

Donji rub svjetlećeg prometnog znaka mora se nalaziti na visini od minimalno 5,0 m od razine kolnika.

Visina postavljanja iznosi minimum 5 metara od donjeg ruba znaka do razine kolnika.

Konzolni stup mora u donjem dijelu imati vratašca sa bravicom (radi onemogućavanja pristupa osoba van struke)  koja omogućavaju pristup električnim instalacijama.

Konzolni stup treba biti zaštićen protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili sa dva sloja temeljne boje i slojem autolaka srebrne boje. Halogeni treptači nalaze se sa svake strane znaka i oni pomoću uređaja za treptanje naizmjenično trepću. Omjer treptanja tama/svjetlo iznosi 50/50 u dvije sekunde.

Svjetleći prometni znak priključuje se na vlastiti izvor električnog napajanja 230V 50 Hz, preko električnog brojila smještenog u neposrednoj blizini prometnog znaka unutar zelene površine. Predviđena je maksimalna potrošnja od 300 W.

Kabel elektronapajanja  polaže se u iskopani kanal dimenzija širine0.40 mi dubine0.80 m. U iskopani kanal se polaže i plastični štitnik, uzemljivač i crvena traka upozorenja. Nakon polaganja kabela i trake, kanal slijedi zatrpavanje kanala i sabijanje zemlje.

Vezni elementi i vijčani pribor moraju biti izrađeni od antikorozivnog materijala ili moraju imati antikorozivnu prevlaku kao način zaštite (HRN.EN 12899-1).

Alternativa nemogućnosti spajanja na elektroenrgetsku mrežu je upotreba fotonaponskoh-solarnog napajanja smještenog na konzolnom stupu.

Skica primijenjenog konzolnoga stupa

Skica temelja konzolnoga stupa izrađenog betonom marke MB20 i propisane armatuure npr. MA400/500 Q131

Uzemljenje

DODATAK 2:  SEMAFORI DEFINICIJA

Svjetlosni se znakovi postavljaju u svrhu povećanja sigurnosti i/ili poboljšanja kakvoće odvijanja prometa na cestama. Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svjetlosnih znakova i pripadajućih uređaja uključujući i svu opremu te električnu instalaciju.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i OTU.

 

POSTAVLJANJE

Svjetlosni se znakovi postavljaju prema prometnome projektu u skladu sa “Zakonom o sigurnosti prometa na cestama” (NN br. 59/1996.), “Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama” (NN br. 59/2000.) i Odlukom o donošenju Smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama (NN br. 61/2001.).

Montaža i postavljanje semafora na stup iznad raskršća

Kontrolno-upravljački semaforski uređaj

Na cestama s dopuštenom brzinom većom od60 km/h promjer svjetlosnoga polja treba biti300 mm.

Promjena s vremena propuštanja vozila (zeleno svjetlo) na vrijeme zatvaranja prolaska (crveno svjetlo) prikazuje se prijelaznim žutim svjetlom.

Trajanje žutoga svjetla se određuje prema dopuštenoj maksimalnoj brzini za privoz na kojega se odnosi i to:

• 3 s za brzinu 50 km/h, • 4 s za brzinu 60 km/h, • 5 s za brzinu70 km/h.

Signalni uređaji semafora se postavljaju na stupove, konzole i, u određenim slučajevima, na portale. Jednom odabranu konstrukciju trebalo bi zadržati unutar poteza ceste.

 

Minimalni razmak između osi stupa i ruba kolnika je:

• 1,00 mza ceste s dopuštenom brzinom 60 km/hi većom, •0,75 m za ceste s dopuštenom brzinom manjom od60 km/h.

 

Donji rub signala treba biti na visini od najmanje:

• 2,10 miznad pješačkoga hodnika, • 2,20 iznad biciklističkoga puta kretanja, •4,50 m iznad kolnika. Upravljački semaforski uređaj smješta se u PVC ormarić, kakvoće zaštite IP 54, koji treba biti otporan na ultraljubičasto zračenje. Za potrebe instalacije lanterni na raskrižjima mogu se koristiti različite vrste semaforskih stupova.