Prometna Signalizacija

Prometni znakovi

prometni znakovi, prometni znak, saobraćajni znakovi, saobraćajni znaci

PROMETNI ZNAKOVI

Prometni znakovi su elementi okomite i vodoravne signalizacije koja vozače upućuje na način ponašanja na cesti.

Prometni znakovi postavljaju se prema ” Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama “, NN br.33/05 i odgovarajućim hrvatskim normama. Prometni znakovi izrađuju se tako da je njihovo značenje stalno ili promjenjivo. Površina prometnih znakova izrađuje se od materijala reflektirajućih svojstva najmanje klase I (lokalne, županijske ceste, nerazvrstani putevi i ceste), a za autoceste i ceste namijenjene isključivo prometu motornih vozila – brze ceste, najmanje klase II.

To znači da pri izradi prometnog znaka, ovisno za koju kategoriju cestovne prometnice je predviđen, treba primijeniti retroreflektivnu foliju određenoga tipa (npr. High Intensity Grade za brze ceste i autoceste), određene klase retrofleksije (npr. Klasa II za brze ceste i autoceste), koja mora imati propisanu jačinu retrofleksije izražene u  cd/lx/m² za pojedinu boju (bijelu, žutu, zelenu i plavu) te mora biti definirana njegova stabilnost na ultraljubičasto zračenje, debljina podloge znaka (2 ili 3 mm) sa ili bez pojačanog okvira i vodoravnim ojačanjem. (vidi poglavlje →KVALITETA I NORME)

Prometni znakovi moraju biti izrađeni od antikorozivnog lima određene kvalitete i sadržaja aluminija.

Pozadina prometnog znaka mora biti sive boje i bez sjaja kako bi se vozačima spriječilo odvraćanje pozornosti.

Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sljedećim sadržajem: ime proizvođača, mjesec i godina proizvodnje.

Vezni elementi moraju biti izrađeni od antikorozivnog materijala ili moraju imati antikorozivnu zaštitnu presvlaku (vidi poglavlje →KVALITETA I NORME).

 

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi postavljaju se prema ” Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama “, NN br.33/05 i odgovarajućim hrvatskim normama.

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane uz kolnik u smjeru kretanja vozila. Ako na mjestu na kojem se postavlja prometni znak postoji opasnost da ga sudionici u prometu neće na vrijeme primijetiti zbog gustoće prometa ili zbog drugih razloga (vidi poglavlje →PROBLEMI U PRAKSI), prometni znak se postavlja i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika !

CESTE IZVAN NASELJA – prometni znakovi se postavljaju na visini 1,20-1,40 m od površine kolnika do donjeg ruba znaka ili ploče osim znakova:  B59, B60, B61, C74, C75, C76, C77, C127, C129, C130, C131, C132, C133, koji se postavljaju na visini od 0,8-1,20 m.

CESTE U NASELJIMA – prometni znakovi se postavljaju uz kolnik na visini 0,30-2,20 m, a prometni znakovi smješteni iznad kolnika postavljaju se na visini 4,5 m ,iznimno i većoj.

“PJEŠAČKE ZONE” – prometni znakovi u pješačkim zonama ili zonama velike aktivnosti pješaka postavljaju se na visinu od minimalno 2,20 m radi sigurnosti pješaka.

VISINA POSTAVLJENOG PROMETNOG ZNAKA – računa se od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno sa dopunskom pločom, računa se do donjeg ruba dopunske ploče.

Na isti se stup mogu postaviti najviše 2 prometna znaka.

Stup prometnog znaka postavlja se u pravilu najviše 2 m od ruba kolnika. Najmanji vodoravni razmak prometnog znaka od ruba kolnika mora biti 0,3 m (lijevi rub znaka).

Vodoravni otklon prometnog znaka prema osi ceste treba biti 3° u odnosu na smjer vožnje, a prometni znakovi postavljeni na portalima i konzolnim stupovima, moraju imati okomiti otklon od 3° prema kolniku.

Prometni znakovi pričvršćeni su na stupove promjera Ø63,5 mm, izrađeni od Fe čeličnih šavnih cijevi i zaštićeni protiv korozije. Ako je projektom ukazano, postavljenom prometnom znaku se postavlja i posebni kosi oslonac (kosi stup) kao ojačanje u slučaju jakoga vjetra (propisane zone jakoga vjetra).

 

PRIMJER POSTAVLJANJA PROMETNIH ZNAKOVA NA BRZOJ CESTI / AUTOCESTI

PODIJELA PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi se dijele:

 

PROMETNI ZNAKOVI OPASNOSTI

Prometni znakovi opasnosti sudionicima u prometu označuju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost.

Prometni znakovi opasnosti imaju oblik istostraničnog trokuta, čija se jedna stranica nalazi u vodoravnom položaju, a vrh nasuprot njoj okrenut je prema gore. Iznimka su sljedeći prometni znakovi opasanosti: A47, A48, A49 i A50.

Osnovna boja prometnih znakova opasnosti je bijela boja, rubovi trokuta su crveni, osim znaka A25, čija je osnovna boja žuta. Simboli na znakovima su crne boje.

IZNOSI DULJINA STRANICE ISTOSTRANIČNOG TROKUTA ZNAKA OPASNOSTI

KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE

DULJINA STRANICE ISTOSTRANIČNOG TROKUTA ZNAKA OPASNOSTI

Autoceste, ceste za promet motornih vozila i ceste koje nisu ulice, širine kolnika 7 m i više

120 cm

Ceste širine kolnika 5 – 7 m, uglavno gradske prometnice

90 cm

Ostale ceste i gradske ulice

60 cm

Prometnice u tunelima i galerijama

60 cm

Prometnice sa umetnutim znakovima

40 cm

Napomena: Na cestama iz točke 2. mogu se prema potrebi postavljati i prometni znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 120 cm, a na cestama iz točke 3. i prometni znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 90 cm.

Prometni znakovi opasnosti se u pravilu postavljaju izvan naselja na udaljenosti od 150 m do 250m ispred opasnog mjesta na cesti.

Prometni znakovi opasnosti se mogu postavljati i na udaljenosti manjoj od 150m ispred opasnog mjesta na cesti, ako to zahtijevaju okolnosti na dijelu ceste na kojemu se prometni znak postavlja. Ako sigurnost prometa zahtijeva, osobito brzina kojom se vozila kreću ili nepreglednost ceste, ti će se prometni znakovi opasnosti postaviti i na udaljenosti većoj od 250m ispred opasnog mjesta na cesti.

Na nepreglednim cestama ili na cestama na kojima je dopuštena veća brzina vožnje te u drugim slučajevima u kojima postoji opasnost da vozač iznenada i nepripremljen naiđe na opasno mjesto na cesti, između prometnog znaka opasnosti i tog opasnog mjesta na cesti postavlje se jedan prometni znak ili više istih prometnih znakova, uz koje će se postaviti i dopunske ploče s naznakom udaljenosti do opasnog mjesta.

POPIS ZNAKOVA OPASNOSTI možete pogledati ovdje: POPIS PROMETNIH ZNAKOVA OPASNOSTI.

DIMENZIJE IZVOĐENJA ZNAKOVA OPASNOSTI

A01 – A46 60x60x60 cm 90x90x90 cm 120x120x120 cm
A47 – A48 krak 120×12 cm
A49 – A50 60x60x60+(30×100)x3 60x60x60+(30×100)x3

 

 

PROMETNI ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI

Prometni znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane, ograničenja i obveze. Prometni znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga, osim znakova B01 i B02.

Osnovna boja znakova zabrane, odnosno ograničenja je bijela, osnovna boja znakova obveze plava.

Simboli i natpisi na prometnim znakovima zabrane, odnosno ograničenja, crne su boje, a na znakovima obveza bijele.

Rub kruga te ravne i kose crte na prometnim znakovima izričitih naredbi na kojima postoje, crvene su boje.

Ploče na kojima su umetnuti znakovi zabrane i ograničenja, u pravilu imaju podlogu bijele boje.

IZNOSI DULJINE STRANICE ISTOSTRANIČNOG TROKUTA ZNAKA B01

KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE

DULJINA STRANICE ISTOSTRANIČNOG TROKUTA ZNAKA OPASNOSTI

Autoceste, ceste za promet motornih vozila i ceste koje nisu ulice, širine kolnika 7 m i više

120 cm

Ceste širine kolnika 5 – 7 m, uglavno gradske prometnice

90 cm

Ostale ceste i gradske ulice

60 cm

Prometnice u tunelima i galerijama

60 cm

Prometnice sa umetnutim znakovima

40 cm

PROMJER KRUŽNICE ZNAKA B02

KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE

PROMJER KRUŽNICE ZNAKA B02

Autoceste, ceste za promet motornih vozila i ceste koje nisu ulice, širine kolnika 7 m i više

90 cm

Sve ostale ceste i ulice u naselju širine kolnika manje od 7 m

60 cm

Prometnice u tunelima i galerijama

60 cm

Kada se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi za vođenje prometa po smjeru vožnje

40 cm

PROMJER KRUGA ZNAKA IZRIČITIH NAREDBI

KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE

PROMJER KRUGA ZNAKA IZRIČITIH NAREDBI

Autoceste, ceste za promet motornih vozila i ceste koje nisu ulice, širine kolnika 7 m i više

90 cm

Na cestama širine kolnika 5 – 7 m i glavnim gradskim prometnicama ili ulicama

60 cm

Na svim ostalim cestama i gradskim ulicama

40 cm

Kada se postavljaju u tunelima ili galerijama

60 cm

Kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi

40 cm

Prometni znakovi izričitih naredbi postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u prometu počinje obveza da se drže naredbe izražene prometnim znakom.

Ako zbog slabe preglednosti ceste ili zbog drugih razloga sigurnosti, sudionike u prometu potrebno je unaprijed obavijestiti o izričitoj naredbi , prometni znak izričite naredbe može biti postavljen i na odgovarajućoj udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi.

Prometni znakovi izričitih naredbi moraju se ponovno postaviti nakon svakog križanja s drugom cestom ako izričita naredba vrijedi i poslije takvog križanja.

Izričita naredba izražena prometnim znakom zabrane i ograničenja ili znakom obveze postavljenim na ulazu u naselje na istom stupu na kojem je postavljen i znak za obilježavanje naseljenog mjesta vrijedi na području cijelog naselja ako na pojedinim cestama ili dijelovima ceste u naselju nije drugim prometnim znakom izražena druga naredba.

POPIS PROMETNIH ZNAKOVA IZRIČITIH NAREDBI  možete pogledati ovdje: POPIS ZNAKOVA IZRIČITIH NAREDBI.

DIMENZIJE IZVOĐENJA PROMETNIH ZNAKOVA IZRIČITIH NAREDBI

B01

60x60x60 cm 90x90x90 cm 120x120x120 cm

B02

krak 120×12 cm

B03-B62

d= 40 cm d= 60 cm d= 90 cm

 

 

PROMETNI ZNAKOVI OBAVIJESTI

Prometni znakovi obavijesti sudionicima u prometu daju potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi te druge obavijesti koje im mogu koristiti.

Znakovi obavijesti imaju oblik kvadrata, pravokutnika ili kruga.

Osnovna boja prometnih znakova obavijesti je :

1. žuta sa simbolima i natpisima crne boje 2. plava sa simbolima i natpisima bijele, crne, crvene ili zelene boje 3. zelena sa simbolima i natpisima bijele boje 4. bijela sa simbolima i natpisima crne, crvene ili plave boje.

Iznimno , naranđasta boja može biti upotrijebljena kod privremenog usmjeravanja prometa na znakovima C108 i C112.

Na istom prometnom znaku (ploči) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja, ovisno o vrsti ceste koja vodi do naznačenog odredišta.

PROMJER KRUGA PROMETNOG ZNAKA OBAVIJESTI

KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE

PROMJER KRUGA ZNAKA OBAVIJESTI

Autoceste, ceste za promet motornih vozila i ceste koje nisu ulice, širine kolnika 7 m i više

90 cm

Na cestama širine kolnika 5 – 7 m i glavnim gradskim prometnicama ili ulicama

60 cm

Kada se postavljaju u tunelima ili galerijama

60 cm

Na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je umetnuti znak

40 cm

VELIČINA STRANICE PROMETNOG ZNAKA OBAVIJESTI OBLIKA KVADRATA

KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE

VELIČINA STRANICE ZNAKA OBAVIJESTI OBLIKA KVADRATA

Autoceste, ceste za promet motornih vozila i ceste koje nisu ulice, širine kolnika 7 m i više

90 cm

Na cestama širine kolnika 5 – 7 m i glavnim gradskim prometnicama ili ulicama

60 cm

Kada se postavljaju u tunelima ili galerijama

60 cm

Na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je umetnuti znak

Najmanje 40 cm

VELIČINA STRANICA PROMETNOG ZNAKA OBAVIJESTI OBLIKA PRAVOKUTNIKA

KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE

VELIČINA STRANICE ZNAKA OBAVIJESTI OBLIKA PRAVOKUTNIKA

Autoceste, ceste za promet motornih vozila i ceste koje nisu ulice, širine kolnika 7 m i više

90×135 cm

Na cestama širine kolnika 5 – 7 m i glavnim gradskim prometnicama ili ulicama

60×90 cm

Kada se postavljaju u tunelima ili galerijama

60×90 cm

Na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je umetnuti znak

Najmanje 40×60 cm

Prometni znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne obavijesti, obavijesti o prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru kretanja te da označe objekt, teren, ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose.

Ako se objekt ili teren na koji se prometni znak obavijesti odnosi ne nalazi na cesti na kojoj ja prometni znak postavljen, potrebna obavijest može biti postavljena na dopunskoj ploči ili na samom znaku tako da se sudionicima u prometu omogući lak i brz pronalazak objekata, odnosno terena na koji se znak odnosi.

POPIS PROMETNIH ZNAKOVA OBAVIJESTI možete pogledati ovdje: POPIS PROMETNIH ZNAKOVA OBAVIJESTI.

DIMENZIJE IZVOĐENJA PROMETNIH ZNAKOVA OBAVIJESTI

C01-C06, C08-C10, C21-C24, C27-C30, C33-C36, C38-C63, C66-C71, C86,C88-C90,C93-C95 40×40 cm 60×60 cm 90×90 cm
C07 100×25 cm 150×40 cm
C11-C20 d= 40 cm d= 60 cm d= 90 cm
C25-C26 60×40 cm 90×60 cm 135×90 cm
C31, C32, C37 C64, C65, C72, C73 40×60 cm 60×90 cm 90×135 cm
C78 90×30 cm 135×45 cm
C79-C80 120×50 cm 160×75 cm
C81-C85 C108 (PUTOKAZI) 100×24 cm,130x24cm,160×24 cm 130×36 cm,160x36cm,190×36 cm 130×48 cm,160x48cm,190×48 cm 130×60 cm,160x60cm,190×60 cm
C86 40×40 cm, 60×60 cm, 90×90 cm 40×60 cm, 60×90 cm, 90×135 cm 120×90 cm, 120×135 cm
C87 promjenjive dimenzije (m²)
C91-C92 40×48 cm, 60×72 cm 90×108 cm, 120×144 cm
C96 45×45+(45×145)x3 cm
C97, C107 C110-C119 60×90 cm, 90×135 cm 120×180 cm
C100 240×180 cm
C103-C106 130×100 cm
C109 8 cm (širina)
C120 80×20 cm
C121 130×70 cm
C122 90×150 cm 120×200 cm, 150×250 cm
C123 42×25 cm
C124 80×100 cm
C125 144×60 cm
C126 45×45 cm
C127-C128 70×35 cm
C129 44×22 cm, 70×35 cm
C130 44×22 cm
C131 35×30 cm, 45×40 cm
C132 23×18 cm, 35×27 cm
C133 23×18 cm
C74-C77 100×75 cm 150×116 cm

 

 

PROMETNI ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA (PUTOKAZNE PLOČE)

Prometni znakovi obavijesti za vođenje prometa (putokazne ploče) obrađene se u zasebnom poglavlju.

Vidi poglavlje →PUTOKAZNE PLOČE u izborniku.

DIMENZIJE IZVOĐENJA ZNAKOVA OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA

D01-D12, D17

Dimenzije su ovisne o visini slova i broju rijeèi na ploèi

D13 – D14

360×250 cm

D15 – D16

500×250 cm

E. DOPUNSKE PLOČE

Uz prometne znakove opasnosti, prometne znakove izričitih naredbi i prometne znakove obavijesti mogu biti istaknute i dopunske ploče.

Dopunske ploče pobliže određuju značenje prometnog znaka.

Osnovna boja dopunske ploče je bijela, a boja natpisa i simbola na dopunskoj ploči je crna.

Dopunske ploče postavljaju se zajedno s prometnim znakovima na koje se odnose i to ispod donjeg ruba prometnog znaka.

Širina dopunske ploče postavljene uz znak na cesti ne smije biti veća od dužine one stranice prometnog  znaka uz koji se dopunska ploča postavlja, odnosno od projekcije krajnjih točaka prometnog znaka. Na terenu dimenzije dopunskih ploča najčešće iznose: 60×30 cm i 90×30 cm.

Visina dopunske ploče u pravilu ne smije iznositi više od polovice njezine dužine osim dopunskih ploča : E06, E07, E21, E22, E35, E36, E47, E48, E50 i E51.

Dopunsku ploču postavlja pravna osoba koja održava cestu ili prometna policija za vrijeme obavljanja policijskog ili sudbenog očevida. Dopunske ploče moraju se ukloniti nakon što prestanu razlozi zbog kojih su postavljene.

POPIS DOPUNSKIH PLOÈA možete pogledati ovdje: POPIS DOPUNSKIH PLOȈA

DIMENZIJE IZVOĐENJA DOPUNSKIH PLOČA

E01, E03-E05 E08-E19, E23-34 E37-E44, E48

40×20 cm 60×30 cm 90×45 cm

E02, E06-E07 E45

60×40 cm 90×60 cm 135×90 cm

E20-E22

20×40 cm 30×60 cm 45×90 cm

E35-E36, E46-E47 E49, E50

40×40 cm 60×60,90x90cm

OBLICI STUPOVA ZA MONTAŽU PROMETNIH ZNAKOVA: