Prometna Signalizacija

Konzole i portali

konzole-i-portali

DEFINICIJA

Nosive konstrukcije ugrađuju se na višetračnim prometnicama radi postavljanja prometne signalizacije kod razvrstavanja prometa ili njegovog preusmjeravanja ili drugih obavijesti važnih za sigurno i nesmetano odvijanje prometa.

 

 

PODJELA NOSIVIH KONSTRUKCIJA

Konstrukcije prometnih znakova dijele se s obzirom na funkciju, izvedbu i duljinu raspona krakova nosive konstrukcije.

Konstrukcije su podijeljene na:

PUTOKAZNI PORTAL “tip PP 1550″ • SEMAFORSKI PORTAL “tip PP 1400″ • KONZOLNO-PUTOKAZNI STUP “tip KPS 900″ • KONZOLNO-SEMAFORSKI STUP “tip KSS 600″ • SEMAFORSKI STUP “tip SS 300″

Dimenzije pojedinih profila i limova konzolnih stupova i portala ovise o:

• širini prometnice koju moraju premostiti, • podneblju u kojem se ugrađuju (određene zone djelovanja vjetra, pojava snijega i leda), • vrsti i kategoriji prometne signalizacije koja se na njih postavlja • mogućim posebnim zahtjevima investitora radova.

 

PRIMJERI KONZOLNIH STUPOVA I PORTALA

IZRADA NOSIVIH KONSTRUCIJA

Nosači prometnih znakova moraju biti izvedeni tako da su zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. Zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije treba izvršiti prema “Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije” (NN, br.32/70. vidi poglavlje →PRAVILNICI).

Nosaèi prometnih znakova sastoje se od stupova i čeličnih poprečnih prećki.

Slobodna visina portala s prometnim pločama iznosi minimalno 5,0 minimum iznad kolnika.

Stupovi portala su pravokutne cijevi mjera:

• Za tip “PP 1550″           350x250x8 mm • Za tip “PP 1400″           350x250x8 mm • Za tip “KPS 900″           250x350x8 mm.

Sidreni vijci koji vezuju stup s temeljnom stopom za tip “PP 1550″, tip “PP 1400″ i tip “PP 900″ su M30.

Čelični materijal za izradu prećki i stupova su vruće valjani limovi kakvoće ČN24-B1-Č0361. Izrada čelične konstrukcije portala treba biti prema “Pravilniku o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije” (NN, br.42/68 – vidi poglavlje →PRAVILNICI) POSTAVLJANJE NOSIVIH KONSTRUKCIJA

Montaža nosivih konstrukcija obavlja se prema ” Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija” (NN, br. 29/70) i prema ” Tehničkim propisima za zavarene čelične konstrukcije kod nosivih čeličnih konstrukcija” (NN, br. 17/87 ,vidi poglavlje →PRAVILNICI).

Iskop temelja za nosače (portale i stupove) prometne signalizacije treba izvesti prema projektu, odnosno prema geotehničkom izvješću. Temelji su nosivi betonski blokovi koji sve statičke utjecaje prenose na tlo svojom vlastitom težinom.

Iskop temelja stupa je dubine 1,5 m za sve tipove osim za tip “SS 300″ gdje je dubina 1,0 m. Beton za temelj portala i stupova je marke MB 30 (minimalno 350 kg cementa po 1 m³ betona).

Svi portali trebaju imati revizioni hodnik zbog održavanja znakova i rasvjetnih tijela.

Promjenjive prometne znakove veæih dimenzija koji se postavljaju bočno pokraj kolnika potrebno je postaviti na čelične vruće valjane profile.

Broj i dimenzija ” I ” profila trebaju biti određeni statičkim proračunom.

Sve konstrukcije moraju biti projektirane za II. i III. klimatsku zonu prema važećim zakonima, pravilnicima i normama.(vidi poglavlje →PRAVILNICI). Postavljenje i izradu nosivih konstrukcija prometnih znakova treba izvesti sukladno europskoj normi HRN EN 12 8991.

Materijali od kojih se izrađuju znakovi i stupovi određeni su normama ili “Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama“. Eventualne poteškoće pogledajte u poglavlju →PROBLEMI U PRAKSI.