Prometna Signalizacija

Vertikalna prometna signalizacija

VERTIKALNA (OKOMITA) SIGNALIZACIJA – sastoji se od sljedećih podkategorija: prometni znakovi, putokazne ploče, konzole i portali, promjenjiva (dinamička) signalizacija i turistička signalizacija.

PROMETNI ZNAKOVI – informacije vezane uz izradu, postavljanje i kvalitetu prometnih znakova (popis prometnih znakova u RH, prometni znakovi opasnosti, prometni znakovi izričitih naredbi, prometni znakovi obavijesti, znakovi obavijesti za vođenje prometa-putokazne ploče, putokazi, dimenzije znakova opasnosti, dimenzije znakova izrič¦itih naredbi, dimenzije znakova obavijesti, dimenije putokaza, postavljanje prometnih znakova, visina postavljanja prometni znakovi, dopunske ploč¦e, stup prometnog znaka, materijali izrade prometni znakovi, EG folija, HI folija, retroflekija prometnog znaka, velič¨ina i oblik prometnog znaka, temelj prometnog znaka, dubina temelja prometnog znaka, broj prometnih znakova na stupu, znakovi u naselju, znakovi izvan naselja, znakovi u pješačkoj zoni, proizvođač¨i prometnih znakova, …)

PUTOKAZNE PLOČE – informacije vezane uz izradu, postavljanje i kvalitetu putokaznih ploča -putokaza (znakovi obavijesti za vođenje prometa, znakovi za daljinsko vođenje prometa, boja putkaznih ploča-putokaza, veličina putokaza, veličina slova putokaznih ploča, stupnjevi obavijesti znakova za vođenje prometa, putokaz, predputokaz, montaža putokaznih ploč¨a, lemele, alumijski nosači putokaznih ploča, broj alumijskih nosač¨a putokaznih ploča, IP aluminijski nosač¨i putokaznih ploča, dubina temelja putokaza, proizvođači putokaznih ploča, putokazi, …)

KONZOLE I PORTALI – informacije vezane uz izradu, postavljanje i kvalitetu prometnih konzola i portala (prometni portali za putokazne ploče, prometne konzole za putokazne ploče, nosive konstrukcije za putokazne ploče, tipovi prometnih konzole, tipovi prometnih portala, dimenzije prometih portala dimenzije prometih konzola, sheme i oblik portala, sheme i oblik konzole, izrada nosivih konstrukcija, postavljanje nosivih konstrukcija, temelji putokaznih portala, temelji putokaznih konzola,T konzola, L konzola, proizvođači prometnih konzola, proizvođači prometnih portala …)

PROMJENJIVA (DINAMIČKA) SIGNALIZACIJA – informacije vezane uz izradu, postavljanje i kvalitetu promjenjive -dinamičke signalizacije (promjeniva signalizacija, dinamička signalizacija, izmjenjivi prometni znakovi, promjenjivi prometni znakovi, stanja sadržaja promjenjivih znakova, vidljivost dinamičke signalizacije, prometna svjetla, podjela prometih svjetla, svjetlosni znakovi za upravljanje prometom , daljinsko upravljanje prometom, kontrola prometa, nadzor prometa, semafori, vrste semafora, proizvođači semafora, vrste semfora, svetleće diode, svjetlosni znakovi  za za označavanje željezničkog prijelaza, označavanje radova na cesti, privremena signalizacija, privremena regulacija prometa, treptač, svjetlosni niz, dinamička prometna signalizacija, mobilna signalizacija, led tehnologija prometni znakovi, led promjenjivi znakovi, dinamički informacijski displeji, karakteristike promijenjivog znaka, skice dinamičke signalizacije, sheme promjenjive signalizacije, semafori, proizvođači promjenjive signalizacije, proizvođači dinamičke signalizacije…)

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA – informacije vezane uz izradu, postavljanje i kvalitetu turističke signalizacije (turistička signalizacija, propisi o turističkoj signalizaciji, turistički putokazi, turističke putokazne ploče, dimenzije turističkih putokaza, postavljanje turističkih putokaza, veličina slova turističkih putokaza, temelji turističkih putokaza, proizvođači turističke signalizacije, …)