Prometna Signalizacija

Zaštita pokosa

zaštita-pokosa

OPĆENITO

Zaštita pokosa i drugih površina izloženih eroziji provodi se u skladu s projektnim rješenjem na više načina, a primjenjuje se pri izgradnji usjeka, zasjeka, nasipa, zeleni međupojas i dr. Prije početka rada na ovim zaštitama potrebno je radi stabilnosti pokosa ostvariti osnovne uvjete:

• pokose izvoditi s nagibima koji osiguravaju stabilnost terena i onemogućavaju naknadna slijeganja (deformacije), • labilne (nestabilne) pokose, nastale djelovanjem vode, sanirati primjenom odgovarajućih zahvata, • površinske i podzemne vode slivnog zaleđa kontrolirano provesti u recepijente ili odgovarajuće depresije, primjenom travnatih polukružnih kanalića ili drenažnih kanala, • nožice nasipa i gornje dijelove pokosa usjeka izvoditi u obliku kružnog luka, ako to projektom nije predviđeno, • površine pokosa nasipa ili usjeka grubo isplanirati radi veće hrapavosti i boljega prianjanja travnate vegetacije, a glatke površine treba vodoravno izbrazdati odgovarajućim sredstvima. Poslije izrade nasipa, usjeka ili ostalih cestovnih objekata i provedenih osnovnih uvjeta stabilnosti, potrebno je odmah zaštititi površine pokosa odgovarajućim načinom zaštite.

PODJELA NAČINA ZAŠTITE POVRŠINA POKOSA (USJEKA)

ZAŠTITA POKOSA PRIMJENOM HUMUSNOG MATERIJALA I TRAVNATE VEGETACIJE DEFINICIJA

Uključuje zaštitu pokosa nasipa, usjeka i zelenog međupojasa koji su izloženi djelovanju malih količina vode primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije na površinama određenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera.

Primjena ove zaštite ovisna je i o pedološkim svojstvima tla. Stvarno izvedenu debljinu humusnog sloja utvrđuje nadzorni inženjer.

IZRADA

Za ovu zaštitu upotrebljava se aktivni humusni materijal bez primjesa grana, korijenja, kamenih i drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije.

Humusni materijal nanosi se počinjući od dna pokosa prema vrhu. Debljina humusnog sloja obično je određena projektom. Kada to nije slučaj, za pokose se primjenjuje sloj  debljine 0,15 do 0,25 m, a za zeleni međupojas do 0,45 m.

Zaštita pokosa primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije

Humusni se sloj planira i zbija lakim nabijačima. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima područja zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2, a gnojiva oko 80 g/m2.

Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, a ako je potrebno pokositi 1-2 puta.

KONTROLA KAKVOĆE

Izvođać mora predočiti nadzornom inženjeru rezultate analiza o pravilnom izboru vrste trava i gnojiva, kao i rezultate kontrole kakvoće sjemena. Gotove površine zaštićene humusnim materijalom i travnatom vegetacijom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine jednolike gustoće, svježe boje i zdravog izgleda. OBRAČUN RADA Zaštita pokosa primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije obračunava se u četvornim metrima, prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama. U jediničnoj cijeni sadržan je sav materijal potreban za tu vrstu zaštite i za rad.

ZAŠTITA POKOSA PRIMJENOM BUSENA DEFINICIJA

Ova vrsta zaštite primjenjuje se kada preko pokosa dolazi do protoka većih količina oborinskih voda. Tada se oblaganje izvodi pojedinačnim busenjem te gotovim kompaktnim busenjem u rolama.

PODJELA 1. Zaštita pokosa primjenom oblaganja pojedinačnim busenjem

DEFINICIJA

Za ovu vrstu zaštite primjenjuje se pojedinačno busenje, na površinama određenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera. Ova vrsta zaštite pokosa naročito se primjenjuje za stabilizaciju nožice nasipa uslijed podlokavanja kao i na osjetljivim mjestima na vrhu pokosa, gdje dolazi do lakog ispiranja humusne obloge.

Zaštita pokosa primjenom sustava oblaganja pojedinačnim busenjem

KORIŠTENI MATERIJAL

Za ovu vrstu zaštite primjenjuje se pojedinačno busenje, plodno tlo, odgovarajuća mješavina trave i kolje. Pojedinačno busenje je pravokutnog oblika, veličine stranice 0,25 x 0,25 mili 0,30 x 0,30 m, a debljine 0,07 m. Dobiva se obično iz prirodne tratine rezanjem pomoću stroja. Izrezano busenje odlaže se do upotrebe, ali najduže 7 dana.

Busenje složeno u odlagalište mora biti zaštićeno od propadanja i mora biti njegovano. Plodno tlo i mješavina trave trebaju odgovarati pedološkim obilježjima tla i ekološkim uvjetima okoline. Vrbovo i drugo kolje dugo je oko30 cm, a promjer mu je 2 do4 cm.

IZRADA

Prije početka rada na ovoj zaštiti izvođač je dužan osigurati osnovne uvjete stabilnosti površine pokosa prema ovim OTU. Izrada zaštite provodi se slaganjem pojedinačnog busenja na pripremljenim i poravnanim površinama pokosa ili na prethodno postavljenim tepisima od netkanog tekstila.

Busenje se slaže u obliku šahovske ploče s vrlo malim međurazmacima.

Ti se međurazmaci potom ispunjavaju plodnim tlom i zasiju travom. Na površinama pokosa koje su  izložene erozivnom djelovanju vode, busenje se postavlja tako da reške između pojedinih busena budu pod 450 u odnosu na smjer toka vode.

Busenje postavljeno na površinu pokosa učvršćuje se zatim na podlogu pomoću vrbova ili drugog kolja. Zaštitu pokosa pomoću pojedinačnih busenova potrebno je njegovati tijekom i nakon dovršenog rada, a sve dok se ne prihvati za podlogu i sraste s njom. Ovisno o vremenskim prilikama, zaštita i vlaženje vodom služi kao zaštita.

OBRAČUN RADA

Zaštita pokosa primjenom oblaganja pojedinačnim busenjem obračunava se u četvornim metrima, prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama. U jediničnoj cijeni sadržan je sav materijal potreban za ovu vrstu zaštite, dobava, prijevoz i njega busenja, prijevoz do mjesta odlaganja, izrada obloge, ispuna reški plodnim tlom i sijanje trave, dobava i izrada kolja, učvršćivanje busenja koljem, njega obložnih površina i sav potrebni rad koji je opisan u ovom potpoglavlju.

2. Zaštita pokosa pomoću busenja u rolama

DEFINICIJA

Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosa primjenom gotovog kompaktnog busenja u rolama na površinama predviđenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera.

KORIŠTENI MATERIJAL

Ova vrsta zaštite izrađuje se na industrijski način na velikim površinama tako da se na odgovarajući netkani tekstil razastre humusno tlo i zasije pogodno sjeme trave. Netkani tekstil na gornjoj površini ima kovrdžice duljine 50 mm, koje osiguravaju prihvaćanje aktivnog tla i trave. S druge strane, netkani tekstil služi i kao zaštitna obloga protiv ispiranja čestica tla s površine pokosa. Dok trava ne ojača, zalijevanje vodom treba biti intenzivno. Rezanje busenja u obliku rola veličine 0,30 x2,00 metra provodi se odgovarajućim strojem. Role se odmah nakon rezanja prenose na gradilište i odmah ugrađuju na pripremljene površine pokosa.

IZRADA

Prije izrade ove zaštite, površine se pokosa očiste od grubih otpadaka i poravnaju. Role se postavljaju na pripremljene površine tako da se na vrhu i dnu pokosa pričvrste klinovima Ø10 mm. Međuprostori (reške) između susjednih rola trebaju biti veoma mali, a ispunjavaju se plodnim tlom i zasijavaju.

Ovako izvedenu zaštitu potrebno je njegovati u tijeku i nakon završetka rada sve dok scene postigne jednolična vegetacija.

OBRAČUN RADA

Zaštita pokosa primjenom busenja u rolama obračunava se u četvornim metrima, prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama.

U jediničnoj cijeni sadržani su svi materijali i rad potreban za tu vrstu zaštite, izrada rola, dobava, dovoz do mjesta izvedbe, ugradba, obrada sljubnica, potrebna njega kao i sve potrebno opisano u ovom potpoglavlju.

ZAŠTITA POKOSA TRAVNATIM POKRIVAČEM – HIDROSJETVA

Obrađeno u poglavlju : →UREÐENJE KRAJOBRAZA (hidorsjetva).

ZAŠTITA POKOSA PRIMJENOM PREKRIVAÈA OD NETKANOG TEKSTILA S ULOŽENIM SJEMENOM TRAVE

DEFINICIJA

Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosa primjenom prekrivača od netkanog tekstila s uloženim sjemenom trave, na površinama predviđenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera uz suglasnost projektanta.

KORIŠTENI MATERIJAL

Za ovu vrstu zaštite primjenjuje se proizvod koji se naziva još i travnati tepih. To je netkani tekstil poliesterskog porijekla, u kojemu je u industrijskoj proizvodnji uložena odgovarajuća mješavina sjemena trave. Mješavina sjemena trave je selektivna izrađena u omjerima vrsta ovisno o pedološkim svojstvima tla, a primjenjuje se ovisno o ekološkim i terenskim uvjetima.

Tehnologija kojom je izrađen netkani tekstil daje mu odgovarajuća fizičko-mehanička i hidraulična svojstva, a specifična struktura omogućuje dobru zaštitu sjemena i optimalne uvjete za njegov normalan razvoj.

Za zaštitu pokosa i drugih površina podložnih eroziji upotrebljavaju se odgovarajuće mješavine trave (Festuca ovina, Festuca rubra falax, Festuca rubra genuina, Pao annua,Pao pratensis Merion, Cynodon dactylon, Trifolium repens islièno) u količini 0,2-2,5 kg/m2.

IZRADA

Prije početka rada na ovoj zaštiti obično treba površine pokosa obraditi (razrahliti) na dubini od50 mmi očistiti ih od grubih otpadaka. Zatim se tlo pognoji odgovarajućim gnojivima. Na osnovi analize tla, vrstu i količinu gnojiva određuje specijalizirana organizacija.

Nakon obrade i gnojenja gornjeg sloja tla, površina se poravna i izvalja i na nju se postavlja travnati tepih. Krajevi tepiha  učvršćuju se drvenim klinovima ili prekrivaju zemljom. Na tlima koja imaju malu vlažnost obavezno je prskanje vodom u  količini od 10 do 15 l/m2 dnevno. Daljnja njega obavlja se prskanjem vode u količini 4-5 l/m2 dnevno.

Izvođač je dužan travnate površine njegovati do konačnog rasta i učvršćenja vegetacije.

KONTROLA KAKVOĆE

Nadzornom inženjeru izvođač mora dati na uvid rezultate prethodnih analiza radi utvrđivanja pravilnog izbora vrste trave i gnojiva, kao i rezultate kontrole sjemena. Gotove površine zaštićene travnatim tepihom preuzimaju se na osnovi obrasle površine u odgovarajućem omjeru prema postojećim uzancama.

OBRAČUN RADA

Površine pokosa zaštićenih prikrivačima od netkanog tekstila s uloženim sjemenom trave obračunavaju se u četvornim metrima oblikovanog travnatog tepiha, a plaćaju po ugovorenim jediničnim cijenama.

U jediničnoj cijeni sadržani su dobava i postava te sav rad i materijal potreban za ovu vrstu zaštite, opisan u ovom potpoglavlju. Pri tome, izvođač je dužan po dovršenju klijanja (rasta) obnoviti neuspjele dijelove površina.

ZAŠTITA POKOSA SADNJOM GRMLJA I TRAVNATE VEGETACIJE DEFINICIJA

Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosa sadnjom niskog i rijetkog grmlja i travnate vegetacije. Zaštita se radi na površinama predviđenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera.

KORIŠTENI MATERIJAL

Za ovu vrstu zaštite primjenjuju se sadnice niskog grmlja i travnata vegetacija, koji se biraju u ovisnosti o pedološkim zahtjevima terena. Odabrana vegetacija mora biti otporna na vjetar, snježne nanose i ostale moguće nepovoljne utjecaje.

Izbor sadnog materijala, gnojiva, te način sadnje i njege obavljaju se po preporukama hortikulturnih stručnjaka. Dolaze u obzir domače ili prilagođene vrste grmlja.Zaštita strmih pokosa primjenom drveća ili gustog grmlja nije preporučljiva, jer  poslije jakih kiša nastaje veliko opterećenje za slojeve tla zbog zadržavanja vode na lišću, što može ugroziti stabilnost pokosa.

Zaštita pokosa primjenom niskog grmlja i travnate vegetacije (a) i zaštita pokosa primjenom pletera (b)

IZRADA

Ova se zaštita provodi na pokosima kod kojih su osigurani osnovni uvjeti stabilnosti prema OTU. Provodi se tako da se sadnice niskog grmlja sade na određenim razmacima (jedna na 2,0 m2, ako projektom nije drugačije određeno).

Nakon toga na pokosnu se rade kanalići polukružnog presjeka i cijela se površina pokosa zasije travnatom vegetacijom.

Zaštita pokosa primjenom niskog grmlja i travnate vegetacije (a) i zaštita pokosa primjenom pletera (b)

Travnati kanalići reguliraju i usporavaju protok vode uzrokovan jakim kišama, pljuskovima i naglim topljenjem snijega, te je kontrolirano odvode u odgovarajuće recipijente ili depresije.

OBRAČUN RADA

Zaštita pokosa sadnjom niskog grmlja i travnate vegetacije obračunava se u četvornim metrima, prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama.

U jediničnoj cijeni sadržani su dobava, sadnja i postava ako i sav potrebni materijal i rad opisan u ovom potpoglavlju. Iskop i izrada ovalnih kanalića plaća se u posebnoj stavci, a obračunava po dužinskom metru.

ZAŠTITA POKOSA PRIMJENOM PLETERA

DEFINICIJA

Ovaj rad obuhvaća izradu zaštite pleterom za pokose usjeka i nasipa u materijalima labilne strukture (raspadnuti dolomiti, lapori, fliš, rahli vodopropusni materijal i slično), neotpornim na atmosferske i hidrološke utjecaje.

Površine koje treba zaštititi pleterom dane su projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera.

KORIŠTENI MATERIJAL

Za oslonce pletera upotrebljava se vrbovo ili drugo kolje Ø 20-50 mmi dužine 0,70-0,80 m. Za pletenje između kolja upotrebljava se pruće od svježih vrbovih šiba Ø 5-30 mm. Kao ispuna unutar pletera može se koristiti busen ili humus. Humuzirana polja se zatravljuju.

Izbor vrste vegetacije i gnojiva ovisi o pedološkim svojstvima tla i ekološkim uvjetima područja.

IZRADA

Zaštita pleterom humusiranjem i zatravljivanjem provodi se na pripremljenim pokosima pretežno usjeka, kojima su osigurani osnovni uvjeti stabilnosti prema OTU. Zaštita se provodi pleterom neposredno na pokosu bez humusnog materijala prema rješenjima iz projekta. Ako projektom nisu data rješenja zaštite ona se provode tako da se kolje zabija na razmaku oko0,50 m, a između njega se prepletu šibe. Površine se trebaju preplesti na razmaku do3,0 m. Pleter se izrađuje tako da njegov gornji rub bude na konačnoj visini izravnan do površine pokosa. Pri zaštiti pokosa obala, pleter se postavlja koso na smjer toka vode.

Trava se sije na tepihu od slame ili sijena (količina 0,60 kg/m2) koji se prska bitumenskom emulzijom (oko 0,80 kg/m2), ili neposredno na humusnim površinama uz dodatak gnojiva (80 g/m2) a koji se mogu zaštititi tankim netkanim tekstilom. Nakon izrade, zaštitu je potrebno njegovati do konačnog rasta. Zaštita pleterom radi se na površinama na kojima drugi načini ne mogu dati odgovarajuće rezultate.

OBRAČUN RADA

Zaštita pokosa pleterom obračunava se u četvornim metrima prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama.

U jediničnoj cijeni sadržana je dobava, prijevoz i ugradnja te sav potreban rad i materijal.

ZAŠTITA POKOSA POMOĆU KOŠARA (GABIONA)

DEFINICIJA

Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosa pomoću košara (gabiona), na površinama određenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera uz suglasnost projektanta.

KORIŠTENI MATERIJAL

Za ovu vrstu zaštite primjenjuju se elementi košare (gabiona) koji su izrađeni od omotača (mreža) i ispuna (građevni materijal). Omotač je izrađen od žičanih ili polimernih mreža.

Žičane mreže izrađene su od čeličnih žica (Č. 0146 i Č. 0147) sa šesterokutnim očicama i dvostrukim navojem na spoju. Oblik mreže je pravokutna prizma. Čelična mreža je pocinčana radi trajnosti i veće otpornosti sprječavanja korozije. Veličina očica i promjer žice ovisni su o materijalu ispune koji može biti krupni šljunak, drobljeni kameni materijal ili lomljeni kamen.

Dimenzije košara su različite i ovisne o proizvodnom programu proizvođača. U pravilu, košare se izrađuju u dimenzijama 1,0 x 1,0 x1,0 m; 1,0 x 1,0 x2,0 mili 1,0 x 1,0 x3,0 m, odnosno prema projektu.

Polimerne mreže izrađene su od polietilena visoke gustoće, polivinilklorida, polietilena ili polipropilena. Mreže normalno imaju četverokutne očice. Način sastavljanja, povezivanja i izrade elemenata košara istovjetan je s onim kod žičanih mreža.

Kao materijal za ispune mogu se upotrebljavati lokalni kameni materijali, koji imaju potrebnu i odgovarajuću kakvoću za ovu vrstu radova.

KONTROLA KAKVOĆE

Pletivo i spojni materijal za gabionske košare moraju odgovarati zahtjevima kakvoće prema OTU. Kakvoća materijala za izradu ispune (krupni šljunak, drobljeni kameni materijal ili lomljeni kamen) treba zadovoljiti odredbe iz OTU predviđene za te materijale.

Prije početka rada izvođač je za sve materijale dužan od ovlaštenog tijela pribaviti dokaze o uporabljivosti te originalnu dokumentaciju o kakvoći predočiti nadzornom inženjeru na uvid i suglasnost.

IZRADA

Za ovu vrstu zaštite primjenjuju se elementi košara, koji se ispunjavaju na mjestu izrade zida. Prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera izvede se najprije iskop za temelj.

U izvedenom iskopu postavljaju se sastavljene košare koje se ispunjavaju građevnim kamenim materijalom. Pri tome, najsitniji dijelovi kamene ispune moraju biti veći od veličine otvora mreže. Materijal se raspoređuje rukom ili priručnim alatom, tako da su šupljine što bolje ispunjene. Poslije izrađene ispune, košare se zatvaraju poklopcima, povezuju okomitim i kutnim vezovima, a rubovi se proširuju po cijeloj duljini trase; košare se poslije toga sukcesivno postavljaju u istom sloju ili u slijedećim slojevima.

Sve susjedne košare u istom sloju i u slijedećim slojevima povezuju se međusobno spojnom čeličnom žicom, radi zajedničkog djelovanja elemenata i veće čvrstoće. Između košara i prirodnog tla ugrađuje se odgovarajući filtarski materijal, koji služi da spriječi infiltraciju čestica tla u ispunu. Isto je tako važno da se iz najdubljega dijela temelja zida omogući odvod vode pomoću drenažnih kanala.

Ako se predviđa veća visina zida od visine jedne košare (više od 1 m), potrebno je projektom proračunati i osigurati njegovu stabilnost te odrediti potrebne dimenzije.

“Kavez” gabiona

OBRAČUN RADA

Zaštita pokosa primjenom košara (gabiona) obračunava se po kubičnom metru, prema stvarno izvedenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama.

U jediničnoj cijeni sadržani su dobava, prijevoz i postava te sav rad i materijal opisan u ovom potpoglavlju. Iskop za temelj i filtarski materijal obračunava se po kubičnom metru, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama, prema stvarno izvršenim radovima u posebnoj stavci.

ZAŠTITA POKOSA OBLAGANJEM KAMENOM (ROLIRANJE)

DEFINICIJA

Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosa kamenih nasipa oblaganjem odabranim kamenom na površinama predviđenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera.

KORIŠTENI MATERIJAL

Za ovu vrstu zaštite primjenjuje se kameni materijal koji se upotrebljava za izradu nasipa. Materijal mora imati odgovarajući mineraloško-petrografski sastav, mora biti zdrav i odgovarajuće veličine (najveća stranica oko 0;40 m).

IZRADA

Ovaj način zaštite najčešće se primjenjuje kod viših kamenih nasipa radi izrade strmijih pokosa i sprječavanja erozije. Oblaganje kamenom izvodi se tako što se tijekom izrade nasipa na pokosima izrađuje suhozid od odabranog kamena. Pri tome duža strana kamena treba biti okomita na plohu pokosa kako bi kamen bio dobro ukliješten u nasip i stabilan.

Kamen se obrađuje i dotjeruje po potrebi čekićem. Pri izradi kamene obloge posebno je važno da temelj nožice bude ugrađen u čvrstu i zdravu podlogu. Završetak obloge na vrhu pokosna treba biti izveden tako da s bankinom čini cjelinu. Obloga po obliku i nagibu mora odgovarati zahtjevima projekta, a odstupanje može biti u granicama tolerancije. Nakon završetka obloge treba pokos i okolinu oočistiti od kamenih otpadaka.

OBRAČUN RADA

Zaštita pokosa oblaganjem kamenom obračunava se u četvornim metrima prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama.

U jediničnoj cijeni sadržani su iskop za temelj obloge zatim odabir, dobava i obrada kamena, prijevoz i postavljanje kamena u oblogu, te sav materijal i rad opisan u ovom potpoglavlju.

ZAŠTITA POKOSA PRIMJENOM MREŽA DEFINICIJA

Ovaj rad obuhvaća osiguranje i zaštitu pokosa u kamenim terenima, primjenom mreža na dijelovima gdje postoji mogućnost rušenja labilnih dijelova. Površine na kojima treba izraditi zaštitu predviđene su projektom ili ih određuje nadzorni inženjer.

KORIŠTENI MATERIJAL

Za ovu vrstu zaštite primjenjuju se mreže od čeličnih žica ili polimerne mreže. čelična žičana mreža ima šesterokutne očice s trostrukim navojem žice.

Čelična žica je pocinčana radi veće trajnosti i otpornosti prema koroziji. Promjer žice je 1,2-3,1 mm, a otvori su veličine 50-100 mm. Krajevi mreže imaju deblji promjer žice (Ø 1,4 do4,0 mm). Širina mreže ovisna je o načinu primjene i varira od 1,0 do3,0 m, a isporučuje se u rolama dužine25,0 m.

Za učvršćenje mreža na pokosima primjenjuju se čelična sidra Ø 10-12 mm. Razmac između sidra je oko 2,0-3,0 m. Sidra se učvršćuju u stijeni pokosa oko 0,50 mdubine.

Gornji kraj zaštitne mreže može se učvrstiti i u betonsku gredu ugrađenu u pokos, a donji se kraj učvršćuje sidrima ili pomoću utega od betona.

Izvođač je dužan za sve materijale pribaviti od ovlaštenog tijela odgovarajuću dokumentaciju pogodnosti i predočiti ju nadzornom inženjeru radi uvida i suglasnosti.

Sidrenje na pokosu

Betonski uteg

IZRADA

Prije postavljanja ove zaštite potrebno je očistiti pokos od rastresenih i labilnih dijelova i odstraniti grube neravnine. Zatim se postavljaju sigurnosne mreže. Mreže se učvršćuju sidrima.

Sidrenje na kruni pokosa

Betonski utezi na donjem kraju omogućavaju odvoz zarušenog i skupljenog materijala. Mreže se spajaju jedna s drugom pomoću pocinčane ili plastificirane žice.

OBRAČUN RADA

Zaštita pokosa primjenom mreža obračunava se u četvornim metrima, prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama.

U jediničnoj cijeni sadržana je dobava, prijevoz, postava te sav rad i materijal opisan u ovom potpoglavlju.

ZAŠTITA POKOSA MLAZNIM BETONOM DEFINICIJA

Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosna od kamenih materijala podložnih površinskoj eroziji od djelovanja klimatskih ili mehaničkih utjecaja, odnosno gdje su stijene podložne jačem raspadanju te gdje postoje proslojci gline ili glinena gnijezda.

Ova zaštita se primjenjuje na površinama predviđenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera.

Zaštita pokosa mlaznim betonom

Zaštita pokosa mlaznim betonom

KORIŠTENI MATERIJAL

Za ovu vrstu zaštite potrebna su sidra, mreže, injekcioni mort i beton. Sidra se izrađuju od čeličnih žica Ø 2;0 mmi potrebne čvrstoće. Injekcioni mort se spravlja po posebnoj recepturi. Mreže su od čeličnih žica Ø 2 mm, s očicama kvadratnog ili šesterokutnog oblika i veličine oko 400 mm. Mreže su obično pocinčane, međutim mogu se primjenjivati i nepocinčane mreže ali samo ako nisu korodirane. Mlazni beton se priprema prema recepturi ovlaštenog tijela. Primjenjuju se cementi klase PC 25 ili PC 35 koji zadovoljavaju zahtjeve norme HRN B.C1.011. Pijesak i agregati trebaju biti s odgovarajućim granulometrijskim sastavom, čisti i bez štetnih primjesa. Voda mora biti kemijski čista, pogodna za betonske radove. Mlazni beton mora imati odgovarajuću konzistenciju. Sloj mlaznog betona nanosi se posebnim strojem.

Tehnologija mlaznog betona

Tehnologija mlaznog betona – “mokri postupak”

Prije početka rada na ovoj zaštiti izvođač je dužan pribaviti potrebnu dokumentaciju o kakvoći za sve građevne materijale kao i radnu recepturu mješavina u skladu sa uvjetima iz OTU i predočiti ih nadzornom inženjeru u originalu na uvid i suglasnost.

IZRADA

Prije početka izrade ove zaštite, pokosi od kamenog materijala uređuju se prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, pri čemu se uklanjaju svi labilni dijelovi, moguće grube neravnine i prašina Mreža se učvršćuje za pokos pomoću sidrenih žica, koje se ugrađuju u zdravu stijenu pomoću izbušenih rupa Ø32 mm i dubine oko0,20 m. U te rupe postavljaju se sidrene žice tako da oba kraja vire van, a žica se učvršćuje cementnim mortom na bazi brzovezujućeg cementa. Na pripremljenu podlogu s učvršćenim žicanim mrežama ugrađuje se, pomoću stroja, odgovarajući mlazni beton potrebne debljine prema projektu ili najmanje30 mm.

Izvedenu zaštitu potrebno je njegovati 7 dana, vlaženjem vodom ili premazima provjerenih kemijskih sredstava koja onemogućuju isparavanje vode iz sloja, a kontrolu kakvoće provoditi prema odredbama iz OTU.

Primjenu tih kemijskih sredstava odobrava nadzorni inženjer, na osnovi dokumentacije o kakvoći pribavljene od ovlaštenog tijela.

Na pokosima gdje su stijene samo površinski raspucane, ova se zaštita provodi bez žičanih mreža, a debljina mlaznog betona iznosi oko30 mm.

KONTROLA KAKVOĆE

Kontrola kakvoće osnovnih materijala, injekcionog morta, mlaznog betona i ugrađenog sloja mlaznog betona obavlja se u svemu prema odredbama iz knjige OTU.

OBRAČUN RADA

Zaštita pokosa pomoću mlaznog betona obračunava se u četvornim metrima određene debljine, prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama. U jediničnoj cijeni sadržana je nabava i ugradba te sav rad i materijal, opisan u ovom potpoglavlju, ovisno o debljini sloja, tehnologiji rada, potrebnim prijevozima i prenosima, upotrebnoj skeli, njegovanju zaštite i eventualno otežanim uvjetima rada.

ZAŠTITA POKOSA UČVRŠĆIVANJEM POJEDINIH BLOKOVA DEFINICIJA

Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosa od kamenog materijala učvršćivanjem pojedinih nestabilnih blokova pomoću sidara, na površinama s nepovoljnim geološkim; hidrološkim i geomehanièkim svojstvima, koje su predviđene projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera.

KORIŠTENI MATERIJAL

Za ovu vrstu zaštite potrebna su sidra i injekcioni cementni mort. Kakvoća materijala i receptura injekcionog morta dokazuje se odgovarajućom dokumentacijom ovlaštenog tijela koju izvođač predočuje nadzornom inženjeru u originalu na uvid i suglasnost. Sidra moraju odgovarati zahtjevima HRN za čelik, a izrađuju se od rebrastog čelika Ø 16, 19, 22 i25 mmili se koriste patentirana sidra (Perfo, Gorska dibel, Williamsova šuplja, BBRV, Polensky i Zöllner, IMS i sl.).

Sidra se postavljaju u prethodno izbušene rupe a uvršćuju se cementnim mortom.. Cementni mort služi i kao protukorozivna zaštita. Radi povećanja viskoznosti mješavine, cementni mort se priprema s ekspanzivnim cementom i s inhibitorima.

IZRADA

Ova zaštita radi se prema opisu i uvjetima iz projekta. Rad se sastoji u tome da se u prethodno izbušene rupe postavljaju odgovarajuća sidra koja osiguravaju pojedine labilne blokove. Ugrađena sidra ispituju se na vlačna naprezanja, koja provodi ovlašteno tijelo prema odgovarajućim normama za ove materijale i namjenu, a prema kriterijima kakvoće iz projekta i OTU.

OBRAČUN RADA

Zaštita pokosna učvrščivanjem pojedinih blokova obračunava se u dužinskim metrima ugrađenih sidara određenih profila, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama. U jediničnoj cijeni sadržani su dobava, bušenje i ugradba sidara te svi materijali i radovi potrebni za ovu vrstu zaštite, a opisani u ovom potpoglavlju.

ZAŠTITA POKOSA GEOMREŽAMA DEFINICIJA

Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosa usjeka i nasipa geomrežama kao ojačanja humusa, čime se smanjuje debljina humusnog sloja (debljina humusa je5 cm) i povećava trenje na kontaktnoj plohi i zaštita od erozije te zatravljivanje strmih i visokih pokosa nasipa i usjeka.

KORIŠTENI MATERIJAL

Vrste materijala s tehničkim svojstvima geomreža dane su u tablici 2-08.5-1.

 

IZRADA

Podloga na koju se polažu mreže mora biti izvedena bez neravnina. Pomoću sidara (klinova) u obliku slova “U” mreža se pričvršćuje za pokos nasipa ili usjeka.

Razmak i broj sidara određuje se na osnovi sljedećih parametara: visina i nagib pokosna, vrsta materijala iz kojeg je izveden pokose, opterećenje i drt.

Uobičajeni broj sidara (klinova) je 4 kom/m2, a izrađuju se od armaturnog čelika promjera 6-10 mm, dužine50 cm, zašiljenih na kraju radi lakšega pričvrščivanja za podlogu. Na vrhu i dnu nasipa ili usjeka trebaju se iskopati kanali.

Položena geomreža učvršćuju se u kanalu pomoću klinova te se razmota niz pokos i učvršćuje klinovima na svaka 2-3 m, radi boljega kontakta između tla i geomreže.

Geomreža se prije njenog sidrenja u donji kanal reže na željenu dužinu (pomoću škara ili rezača).

Pri polaganju geomreža obvezatno ih treba preklopiti, i to najmanje 10 cmpo dužini (vertikali) odnosno 5 cmpo širini, a klinovi se pobijaju na razmaku od približno 1,5 m. Kanali za sidrenje mogu se ispuniti iskopanim materijalom, a moguće je zapunjavanje betonom ili kamenom.

Nakon toga geomreža se prekrije i ispuni u potpunosti humusnim materijalom. Iznad geomreže treba ostati oko 10 mmhumusnog tla. Predviđeno sjeme trave raspršuje se po površini u količini oko 50 g/m2 ili se obavlja hidrosjetva.

OBRAČUN RADA

Površina pokrivena geomrežom plaća se po jediničnoj cijeni za četvorni metar površine iz ugovorne dokumentacije.

U jediničnoj cijeni sadržana je dobava i postava te sav rad opisan u ovom potpoglavlju kao i potrebni materijal i prijevoz.