Prometna Signalizacija

Zaštita od buke

zastita od buke

Ubrzani društveni razvoj u današnje vrijeme izrazito pogoduje uništenju prirodnog okoliša. Jedna od posljedica takvog razvoja je i akumuliranje, odnosno stvaranje  pretjerane buke u okolišu-mjestima gdje ljudi borave i/ili rade. Struka govori da preko 80% štetnih zvučnih pojava otpada na prometnu buku, odnosno buku kao nusproizvod prometa na prometnicama kako cestovnim, željezničkim tako i zračnim.

Uvidjevši povećanje trenda štetnosti buke i same količinske pretjeranosti štetnih zvučnih emisija pojavljuje se potreba za smanjenjem emisije buke na prometnicama. Glavne smjernice u namjeri smanjenja emisije buke svode se na:

• Pravilno planiranje naselja • Pravilno planiranje cestogradnje • Odabir najkvalitetnijih materijala za izradu prometnica • Redukcija-smanjivanje buke vozila • Izgradnja građevina za zaštitu od buke.

DEFINICIJA I PODJELA

UREÐAJI ZA ZAŠTITU OD BUKE – predstavljaju građevinsko-tehničke mjere zaštite pomoću kojih se opterećenje bukom koje uzrokuje cestovni promet, svodi na neznatnu mjeru ili se smanjuje u toj mjeri da ne prelazi dopuštenu vrijednost zvučne imisije na štićenim područjima odnosno objektima.

ZVUÈNA IMISIJA izražava se A-testiranim energetskim ekvivalentom u dBA, a određuje se iz zvučne emisije ovisno o uvjetima širenja zvuka : udaljenosti, apsorpciji, zaštiti, refleksiji i duljini promatrane cestovne dionice.

Najveće dopuštene vrijednosti zvučne imisije navedene su u “Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave“. Taj je pravilnik donijelo Ministarstvo zdravstva i socijalne zaštite na temelju članka 1.stavka 2. Zakona o zaštiti od buke (NN, 17/90)-vidi poglavlje →PRAVILNICI. Zaštitne građevine protiv buke na cestama bit će učinkovitije što su više i dulje te što su položene bliže cesti.

GRAÐEVINE ZA ZAŠTITU OD BUKE mogu biti:

• Nasadi • Nasipi za zaštitu od buke (merloni) • Nasipi za zaštitu od buke s ugrađenim zidom • Strmi nasipi • Zidovi za zaštitu od buke.

NASADI

NASADIMA se postiže akustično smanjenje zvučnog opterećenja tek kada je biljni pojas širi od50 m.

NASIPI (MERLONI)

NASIPI su dugačke, ozelenjene zvučne brane od nasipane zemlje ili šute. Nagib pokosa nasipa na strani cestovne prometnice treba biti u omjeru 2:3, dok drugu stranu nasipa treba oblikovati tako da se nasip prilagodi terenu. Širina krune nasipa je1,0 m.

NASIPI S UGRAÐENIM ZIDOM

NASIPI S UGRAÐENIM ZIDOM predviđaju se u slučajevima kad nema dovoljno raspoloživog prostora za pravi zemljani nasip (merlon). Radi izvođenja i održavanja potrebna je širina krune nasipa od 2.0 m.

STRMI NASIPI

STRMI NASIPI imaju potporne betonske odnosno kamene konstrukcije (prostorno rešetkasta konstrukcija) koje se nasipavaju humusom i ozelenjuju. Takva potporna konstrukcija je izvedena tako da omogućava znatno strmiju izvedbu pokosa zemljanog odnosno humusnog nasipa. Iz tog se razloga nasipi predviđaju u slučajevima kad nema dovoljno raspoloživog prostora za pravi zemljani nasip.

ZIDOVI ZA ZAŠTITU OD BUKE

OPĆENITO

ZIDOVI ZA ZAŠTITU OD BUKE – su dugačke građevine čiji presjek odgovara stojećem uskom pravokutniku. Predviđaju se kad nema dovoljno raspoloživog prostora za pravi zemljani nasip ili strmi nasip te na mostovima.

Udaljenost zida za zaštitu od buke od kolnika treba biti takva da omogući potrebnu širinu zaustavne preglednosti te odgovarajuću slobodnu širinu cestovne prometnice (ili željezničke pruge).

Također, potrebno je predvidjeti dovoljno prostora za djelovanje službi za održavanje prometnica, zimskih službi te prostor za postavljanje prometne signalizacije.

Pri jako dugačkim zidovima, potrebno je osigurati potrebne izlaze u slučaju opasnosti.

Zidove za zaštitu od buke potrebno je izvesti tako da osiguravaju apsorpciju zvuka i to neovisno o starosti zida te o vremenskim utjecajima za što je neophodan A-test.

Minimalni učinak zida za zaštitu od buke, odnosno minimalno smanjenje zvučnog opterećenja treba iznositi 20 dBA.

Također, veoma je važna i estetska izvedba zaštitnog zida kao i uklapanje u krajolik ili naselje što se postiže rješenjima iz projekta.

PODJELA ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE ZIDOVI ZA ZAŠTITU OD BUKE tj. njihovi PANELI koji služe za apsorpciju-smanjenje buke mogu biti izrađeni od različitih materijala, ovisno o uvjetima i proračunima danih od strane projektanta u samom projektu građevine.

Postoje :

Aluminijski paneli za zaštitu od buke • Reflekitrajući paneli za zaštitu od buke • Transparentni paneli za zaštitu od buke • Drveni paneli za zaštitu od buke • Zidovi za zaštitu od buke izrađeni od armiranih nasipa i gabionskih konstrukcija.

Aluminijski paneli

Reflektirajući paneli

Transparentni paneli

Drveni paneli

Kameni paneli

Armirano-betonski paneli

Što se tiče apsorpcije zvuka, ZIDOVI ZA ZAŠTITU OD BUKE (PANELI) mogu biti :

Jednostrano apsorbirajući paneli – apsorpcija zvuka samo sa jedna strane • Dvostrano apsorbirajući paneli – apsorpcija zvuka sa obje strane.

ELEMENTI ZIDA ZA ZAŠTITU OD BUKE

Iako izgledom kompleksni, zidovi za zaštitu od buke sastoje se od sljedećih elemenata (ovisno o tipu panela i namjeni zida, odnosno mjestu ugradnje građevine) :

PILOTI (armaturni koševi i čašice temelja pilota od betonskog željeza RA 400/500). • MONTAŽNI TEMELJI (ako su potrebni u slučaju nemogućnosti izrade, bušenja pilota) • MONTAŽNA NOSIVA AB GREDA ČEČIČNI (HEA) PROFILIAPSORBIRAJUÆI PANELI (drvo, aluminij, plastika,…)

 

Spoj dvaju nosivih greda u temelj na kojem je HEA čelični profil

Čelični i HEA profil i temelj profila sa mogućnošću jednostavnog umetanja nosive grede

MATERIJALI I KVALITETA

Kontrola kakvoće izrade obuhvaća provjeru uporabljenih materijala s obzirom na projektirane zahtjeve uključujući statički proračun, eroziju od padalina te djelovanje vjetra u skladu sa propisima, zakonima i OTU-om za primijenjene materijale i konstrukcije.

Barijere moraju u pogledu uvjeta kvalitete, posebice mehaničkoga savijanja na vjetar zadovoljiti zahtjeve za normalno i lomno opterećenje (opterećenje od mogućeg oštećenja), prema “ZTV-Lsw 88” (njemačko tehničko dopuštenje za akustične barijere).

Barijere su predfabricirani građevinski elementi, moraju biti modularnih dimenzija i moraju se moći jednostavno ulagati u nosače. Opći zahtjevi za akustične zaštitne panele-barijere za smanjenje buke od cestovnog prometa, moraju zadovoljavati zahtjeve iz EN 1793-2:1997 i to u pogledu zvučne izolacije trebaju spadati u kategoriju Bx, tj. DLr>=__ dB.

Zaštitne barijere moraju biti UV postojane. Postavlja se uvjet minimalne trajnosti zaštitne barijere od npr. 10 godina te se potrebno striktno pridržavati uvjeta održavanja barijera navedenih od strane proizvođača.

Zvučna izolacija

Zvučna izolacija barijere uvjetovana je potrebnom redukcijom buke od štićenih objekata. Postavlja se kriterij za zvučnu izolaciju barijera koja mora biti minimalnoga iznosa Rw(dB) za sve vrste barijera (određena kategorija B.. prema EN 1793-2:1997). Apsorpcija zvuka

Apsorpcija zvuka barijera uvjetovana je potrebom za ograničavanjem buke na suprotnoj strani od štićene, ukoliko se tamo također nalaze građevine koje treba štititi od buke. Apsorbirajuća svojstva barijere moraju spadati u kategoriju A (prema EN 1793-1:1997).

Proračuni u svezi zidova za zaštitu od buke

DOPUŠTENE RAZINE BUKE

 

Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke u vanjskom prostoru određene su prema namjeni prostora i dane su u tablici ispod prema ” Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i prolaze “. (→ vidi poglavlje PRAVILNICI).

PRORAÈUN RAZINE BUKE

• Proračun širenja buke u okoliš • Proračun razina buke na kritičnim točkama imisije • Analiza rezultata proračuna • Zaključak – temeljem prometnih i tehničkih parametara određene kategorije ceste izvršen je proračun razine buke imisije u okoliš. Za zaštitu postojećih objekata koji bi bili izloženi previsokim razinama buke predviđaju se barijere za zaštitu od buke te određeni njihovi parametri: akustički i geometrijski. Izvođenjem predviđenih akustičkih barijera osigurati će se razina buke niža od zakonom dopuštenih za sve postojeće objekte. Kontrola kvalitete Nakon puštanja u promet cestovne prometnice na kojoj su izgrađene barijere, mjerenjem buke treba provjeriti odgovara li realna situacija na terenu projektu. Mjerenje treba provesti na projektom predviđenim kritičnim točkama imisije tijekom dnevnog i noćnog razdoblja uz istovremeno brojanje prometa.

Primijenjeni materijali – zid za zaštitu od buke

IZRADA I MONTAŽA ZIDA ZA ZAŠTITU OD BUKE

Prije samoga početka radova na izgradnji zida za zaštitu od buke, uobičajeno je da Naručitelj radova osigura Izvoditelju radova sljedeće uvjete :

• Nesmetan pristup lokaciji • Sve potrebne dozvole i suglasnost za rad • Uklanjanje podzemnih i nadzemnih instalacija uz prometnicu • Izrada transportnih putova i platoa za rad strojeva • Kontinuirani rad bez zastoja • Otvoreni prostor za smještaj kontejnera za ured, radnike i adekvatan skladišni prostor • Izrada projekta prometnog rješenja te u slučaju potrebe prometne regulacije.

FAZE IZRADE ZIDA ZA ZAŠTITU OD BUKE

ZEMLJANI RADOVI

Ispuna bankine na mjestu izrade zida, materijalom frakcije 0-64 mm(prema OTU 2-16.1). Uređenje prostora predviđenog za izgradnju zida za zaštitu od buke.

PILOTI

Transport opreme i pribora za izvedbu pilota te obavljanje pripremnih radova na gradilištu. Iskolčenje i kontrola iskolčenja osi pilota prema tehničkim uvjetima iz projekta Transport opreme za bušenje – bušeće garniture između lokacija pilota. Bušenje tla za pilote promjera 60 cm dubine 3.0-6.0 m od kote radne plohe. Utovar, odvoz i deponiranje iskopanog materijala na odlagalište. Nabava betonskog željeza RA 400/500 za izvedbu armaturnih koševa i čašica temelja pilota. Rezanje, čišćenjenje i savijanje betonskog željeza te izrada armaturnih koševa i čašica te transport na gradilište. Ugradnja armaturnih koševa. Kontrola visinskog i tlocrtnog položaja koša nakon ugradnje Izrada betona MB30 za izvedbu pilota. Izrada i transport do mjesta ugradnje. Ugradnja betona MB30 u pilote, kontraktor postupkom. Odbijanje lošeg betona na vrhu pilota pneumatskim čekićem na projektiranu kotu. Odvoz viška betona na odlagalište.

IZRADA MONTAŽNIH TEMELJA (AKO OKOLNOSTI TAKO NALAŽU)

Pripremni radovi za ugradnju montažnih AB temelja na nasipu od armirane zemlje. Uključeno je iskolčenje i kontrola osi temelja. Izrada betona MB15 za izradu temelja. Izrada i transport do mjesta ugradnje. Ugradnje podložnog betona MB15. Priprema i planiranje podloge za ugradnju montažnih temelja. Nabava betonskog željeza RA 400/500-2 za izvedbu armaturnih koševa montažnih AB temelja (stup+ploča). Izrada betona MB40 za izvedbu temelja. Transport do mjesta ugradnje. Ugradnje betona MB40 za izvedbu temelja. Transport do mjesta ugradnje. Ugradnja betona MB40 u pripremljenu oplatu na način da se izbjegnu loša mjesta u betonu i na vidljivoj površini. Temeljna ploča. Stup. Transport i ugradnja montažnih temelja. Temelji moraju biti strogo horizontalni.

MONTAŽNA NOSIVA AB GREDA

Izrada montažne AB grede. Izvodi se kao puni betonski presjek 20×50 cm, duljine 396 cmsa RA 400/500-2, u metalnoj oplati. Ugradnja armature od RA 400/500-2. Izrada grede. Ugradnja betona MB40 u pripremljenu oplatu na način da se izbjegnu loša mjesta na betonu i na vidljivoj površini. Transport i montaža grede. Gredu treba ugraditi u cementni mort u otvor stupa strogo horizontalno, radi kasnije izvedbe zida.

UGRADNJA ÈELIÈNIH HEA PROFILA

Nabava, dobava i ugradnja HEA čeličnih profila koji moraju biti strogo vertikalni.

UGRADNJA PANELA PROTIV BUKE

Ugradnja panela protiv buke jednostavnim umetanjem u HEA čelične profile. Stavljanje kapa na vrhove čeličnih profila.

ZAVRŠNI RADOVI

Èišæenje i ureðivanje prostora oko zida za zaštitu od buke. Moguća ispuna međuprostora temeljnih AB greda betonom.

MONTAŽA – NAPOMENE :

• Veoma je važna detaljna provjera čeličnih stupova-nosača  da li su ispravno postavljeni, odnosno stupovi moraju biti vertikali , postavljani u   ravnini-pravcu. • Na postavljene čelične stupove potrebno je uložiti element panela za zaštitu od buke uz prethodno ulaganje elementa od pjenaste gume u utor elemenata za   zaštitu od buke. Poslije se nastavlja ulaganje panela. • Betonska pasica mora biti postavljena vodoravno i mora biti pričvršćena i armirana na propisani način – prema projektnoj dokumentaciji. Gornji rub betonske pasice treba biti u ravnini vrha temelja stupova. • Nakon montaže panela moguće je vrh čeličnih stupova prekriti specijalnim aluminijskim poklopcima – kapama.. Aluminijski poklopci imaju estetsku funkciju.

PROBLEMATIKA

Osnovni problem kod izvođenja zidova za zaštitu od buke je rubni prostor za postavu zaštitnih zidova. Veoma su česte situacije da zbog velike dubine bušenje 3.0-6.0 m pilota, dolazi do preklapanja, odnosno oštećenja podzemnih instalacija u prostoru predviđenom za izvedbu zaštitnog zida (elektro-energetski kablovi, cijevi odvodnje, TK-kablovi, svjetlovodi, zaboravljene i zastarjele instalacije…).

Također ,čest je i problem estetskog kontinuiteta pravca zida u situacijama neravnoga terena. Rješenje je konzultacija sa geodetom zaduženim za iskolčenje pilota zida za zaštitu od buke.