Prometna Signalizacija

TPS-SOS telefonija

sos-telefon

OPĆENITO O TPS-SUSTAVIMA

 

TELEFONSKI POZIVNI STUPIĆI – postavljaju se s obje strane autoceste ili brze ceste, u tunelu i na drugim objektima prema projektu.

 

Na AUTOCESTAMA se postavljaju obostrano na razmaku od 2 km i na udaljenosti od 3 m od ruba kolnika, odnosno zaustavnog traka.

 

U TUNELIMA duljine preko 500 m ugrađuju se TPS sustavi, a razmak između pozivnih stupića u pravilu iznosi 250 m.

 

U TUNELIMA koji su izgrađeni tako da u konačnoj izvedbi budu jednosmjerni, telefone treba ugraditi na strani koja će na kraju biti desna.

 

Telefone treba smjestiti i neposredno ispred portala tunela. U svakom ugibalištu za parkiranje i okretanje treba postaviti telefone (uređaje za hitne pozive).

 

TPS sustavi postavljaju se samo na jednoj strani kolnika, osim u slučaju dvostranih ugibališta za parkiranje i okretanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI TPS SUSTAVA:

 

 • Telefonski pozivni stupići
 • Telekomunikacijske veze (žičani ili svjetlovodni TK kablovi)
 • Centrala

 

 

Kao telekomunikacijske veze koriste se tipizirani kabeli kapaciteta 15x4x0.8, odnosno 6×2 monomodnih niti.

 

Zaštita od stranih elektromagnetnih polja i elektromagnetskog utjecaja provodi se s povećanim redukcijskim faktorom plašta žičanog kabela, odnosno potpuno nemetalnom konstrukcijom svjetlovodnog kabela.

 

Međunarodne norme za kvalitetu telefonskog prijenosa (ITU) dopuštaju da najudaljeniji telefonski pozivni stupići mogu biti do 30 km udaljeni od centrale.

 

 

 

ORGANIZACIJA SUSTAVA

 

Komuniciranje učesnika u prometu s organizacijama i službama za pružanje pomoći ili davanje informacija ostvaruje se preko telekomunikacijsko-alarmnog sustava koji se sastoji od:

 

 • TELEFONSKO POZIVNIH UREĐAJA INSTALIRANIH DUŽ PROMETNICE
 • CENTRALNE STANICE PRIJEMA SMJEŠTENE U ODGOVARJUĆOJ INSTITUCIJI

 

Sustav omogućava govornu vezu po preporukama međunarodne organizacije za telefoniju i telegrafiju CCITT.

Kada učesnik u prometu preko pozivnog uređaja uspostavi vezu s operatorom u Centru i zatraži pomoć, operator određuje prioritet poziva i stupa u akciju radi efikasnog pružanja određene pomoći.

Posredstvom telekomunikacijsko-alarmnog sustava, učesniku prometu može, uz pomoć operatera  ostvariti vezu i sa javnom  telefonskom mrežom , izravno sa korištenog pozivnog uređaja.

Komunikacija između TPS stanice i centra osigurana je korištenjem usluga lokalnoga operatera određene GSM mreže.

U takvom je sustavu svaka TPS stanica poseban pretplatnik određene GSM mreže.

 

Korisniku TPS stanice omogućuje se veza sa dežurnim operaterom u centralnoj stanici prijema pritiskom samo na tipku, bez ikakvog dodatnog biranja.

Centralna stanica prijema identificira poziv, čiju daljnju obradu vrši dežurni operater.

 

 

 

GSM MREŽA

 

Pojedine TPS stanice koje se koriste kao terminalni uređaji TPS sustava za pozive u nuždi, pretplatnici su određene GSM mreže.

Za njihovo uključivanje u mrežu potrebna je suglasnost vlasnika određene GMS mobilne mreže, kako zbog rezerviranja potrebnih pozivnih brojeva, tako i zbog sigurnosti pokrivanja cestovne prometnice trajnim i kvalitetnim signalom.

Također, potreban je zadovoljavajući raspored baznih stanica GSM mreže u blizini prometnice. Takav zadovoljavajući raspored istih, jamči kvalitetu pokrivenosti signalom dovoljne jakosti, ali su ipak prije konačne odluke i definiranja specifikacija, izvršena egzaktna mjerenja jakosti EM polja na svakoj lokaciji TPS-a.

 

 

 

TPS SUSTAV

 

Za pozive u nuždi postavljaju se uzduž autoceste ili brze ceste telefonsko-pozivni uređaji priključeni na centralnu stanicu prijema u Kontrolnoj zgradi, putem određene GSM mreže.

 

TPS stanice, kako je prije rečeno, postavljaju se u pravilu svaka 2 km i funkcioniraju dvosmjerno o određenom pojasu frekvencija (900 MHz).

 

TPS sustav omogućava :

 

 • Hitni poziv prema centralnoj stanici prijema
 • Primanje poziva od centralne stanice prijema
 • Držanje poziva na čekanju
 • Vraćanje poziva na čekanju
 • Raskidanje poziva

 

 

 

RASPORED TPS STANICA

 

TPS stanice  postavljaju se na cestovnoj prometnici uz predviđena ugibališta, s međusobnim razmakon od cca 2km, s obje strane. Posebna pravila važe za tunele i druge specifične objekte na cestovnim prometnicama.

 

 

 

 

 

 

 

KONSTRUKCIJA TPS STANICA

 

TPS stanica se sastoji od:

 

 • Kučišta
 • Elektroničnog sklopa
 • Solarne ploče
 • Radio antene
 • Baterija
 • Nosača

 

KUĆIŠTE TPS stanice izvodi se iz poliesterske smole, premazane posebnim premazom protiv UV zračenja.

 

Tijelo kućišta mora biti projektirano na povišeni stupanj sigurnosti za učesnike u prometu, kako bi se ublažile posljedice eventualnog udara u slučaju nezgode i označeno je pogodnim piktogramima radi dobre uočljivosti pod reflektorima automobila.

 

ELEKTONIČKI SKLOP smješten je unutar kućišta i sadrži sljedeće komponente:

 

 • Zvučnik
 • Mikrofon
 • Tipka za pozivanje
 • Elektronska komanda
 • Radio terminal podešen na određenu frekvenciju (900MHz), dvosmjerno
 • Punjač baterije
 • Telefonsko sučelje.

 

SOLARNA PLOČA puni akomulatorsku bateriju koja trena osigurati napajanje uređaja strujom tijekom najmanje 10 dana bez sunca.

Solarna ploča je zaštičena protiv krađe.

 

RADIO ANTENA je standardna GSM antena u slučaju dobrog signala, odnosno posebna usmjerena yagi izvedba.

 

 

 

MONTAŽA TPS STANICA

 

TPS stanice montiraju se na pripremljene platoe tako da je omogućen pristup i hendikepiranim osobama u kolicima.

 

Dakle, najprije je potrebno izvršiti iskop terena za temelj platoa TPS stanice, te iskop kanala za postavljanje uzemljenja (ovisno o tipu uzemljenja).

Platoi su izgrađeni od betona s određenom armaturom ili pak od gotovih betonskih predfabriciranih ploča dimenzija propisanih u projektu.

Prije betoniranja potrebno je usaditi čelične anker ploče tako da pri završenom betoniranju iznad razine betona strše vijci za montažu kučišta TPS stanice. Kučište se potom pričvršćuje za vijke ubetonirane anker ploče te je tada TPS stanica djelomično montirana.

Potrebno je izvršiti i priključak uzemljenja na prethodnu postavljenu zaštitnu odbojnu ogradu kako bi cjelokupni proces montaže bio izvršen u cijelosti.

Detalje modela montaže zaštitne odbojne ograde u blizini TPS stanice dati su u poglavljima →ODBOJNE OGRADE i →PROBLEMATIKA.

 

Također, poželjno je da TPS stanice koje se nalaze na nasipu većem od 3 m imaju i odgovarajuću pješačku ogradu kako bi se povećala sigurnost njihovih korisnika odnosno spriječile njihove ozljede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALNA STANICA POZIVA

 

CENTRALNA STANICA POZIVA ima funkciju :

 

 • Primati i čuvati u memoriji pozive upućene sa TPS stanica i njihovu identifikaciju.
 • Obavljati samokontrole.

 

 

ELEMENTI CENTRALNE STANICE

 

CENTRALNA STANICA POZIVA sastoji se od:

 

 • Mikroračunalo
 • Asinhrona i/u V24 kartica
 • Grafička kartica
 • Tipkovnica
 • 20 inčni monitor visoke rezolucije
 • Miš
 • Modem s automatskim biranjem
 • Standardni telefonski priključak
 • GSM telefon osnovne verzije
 • Kontinuirana traka štampača
 • Dodatni zvučnik
 • Zvučna kartica
 • Mikrofon
 • Modem za teleodržavanje
 • Kontinuirana traka za izlistavanje stanja TPS stanica
 • Zvučni signal

 

CENTRALNA STANICA PRIJEMA raspolaže zemljopisnim podacima cestovne prometnice koju pokriva, kao i podacima koji se odnose na sredstva potrebnih intervencija.

 

 

 

RADNE MOGUĆNOSTI CENTRALNE STANICE POZIVANJA

 

Centralna stanica pozivanja uz posredovanje operaterskog panela i operatora, treba omogućavati sljedeće radnje:

 

 • Poziv prema TPS-u
 • Poziv od TPS-a
 • Ponavljanje poziva  od TPS-a
 • Stavljanje poziva na čekanje
 • Spajanje TPS-a na telefonsku liniju
 • Vremenska kontrola veze sa telefonskom linijom
 • Automatsko testiranje TPS-a.

 

U slučaju poziva s neke TPS stanice uspostavlja se veza sa centralnom stanicom pozivanja pomoću jednog od dva GSM telefona koje ona nadgleda kako bi se omogućila identifikacija TPS stanice.

 

Centralna stanica pozivanja oglašava zvučni signal, ispisuje na traci informacije koje se odnose na poziv i na grafičkom sučelju prikazuje mjesto iniciranja poziva.

Potom, centralna stanica poziva uspostavlja vezu s TPS stanicom putem GSM mreže i uključuje audio izlaz što omogućuje slušanje i razgovor s pozivateljem.

Isto tako, centralna stanica može neku TPS stanicu staviti u stanje čekanja radi preuzimanja drugog poziva.

Sustav može istodobno primiti 2 poziva.

TPS stanica konfigurirana je tako da poziva jedan jedinstveni broj.

 

 

 

 

MJERENJA NA PREDVIĐENIM LOKACIJAMA TPS-a

 

Mjerenja se obavljaju na lokacijama predviđenim za izgradnju stajališta.

Mjerenja se vrše na terenu pomoću specijalnog GSM terminala na visini 2 m iznad tla, tako da se simulira pozicija nakon instalacije.

Za svaku poziciju vrši se mjerenje: AKTIVNO i PASIVNO.

Nakon toga vrši se višekratno pozivanje u svrhu provjere dostupnosti kanala.

 

Mjere se sljedeći parametri:

 

PASIVNI MOD :

 • CH: kanal
 • RM: minimalni prijemni nivo (dBm)
 • RX: prijemni nivo bazne postaje (dBm)
 • C1:  kriterij, generalno C1=RX-RM
 • BSIC:  identifikacija brzine postaje

 

AKTIVNI MOD

 • RQ:  kvaliteta prijama, skala 0-7, 0=odlično 7=loše.
 • TA:  vremenska sinkronizacija, TA=0 ako je blizu BS, TA=15 ako je daleko od BS

 

 

 

 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE

 

 

PROGRAM KONTROLE

 

Sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 52/99), programom kontrole potrebno je osigurati potrebnu kvalitetu, što će se postići na taj način da se za opremu predviđenu projektom tokom gradnje, te puštanja u rad, kontrolom dokaže funkcionalna ispravnost prema važećim zakonima, propisima, standardima i to u pogledu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, da ne ugrožava zdravlje ljudi, ne stvara preveliku buku i vibracije, štedi energiju i da se što bezbolnije uklopi u prirodni okoliš.

 

 

KONTROLA KVALITETE IZGRAĐENIH TK KAPACITETA

 

Kontrola kvalitete izgrađenih TK kapaciteta vrši se prema Pravilniku o kontroli TK sredstava (PTT Vjesnik, br. 14/79).

 

Prema članku 2 navedenog pravilnika, kontrolu kvalitete potrebno je izvršiti putem:

 

 • Atestiranja
 • Kontrolnih ispitivanja
 • Kontrole kvalitete izgrađenih TK kapaciteta

 

ATESTIRANJE

 

Prilikom isporuke materijala i opreme proizvođači istih dužni su dostaviti Potvrde o kvaliteti, kojima se dokazuje da je ista izrađena sukladno važećim standardima.

Izvođač radova smije ugrađivati samo atestiranu opremu i materijal.

 

 

KONTROLNA ISPITIVANJA

 

Radi osiguranja kvalitete ugrađene opreme potrebno je tokom izgradnje i rekonstrukcije i zaštite postojećih TK kapaciteta, kontrolirati sukladno uputama proizvođača pouzdanost pojedinih dijelova opreme i datim atestima uz iste, a prema važećim propisima vršiti potrebna mjerenja i ispitivanja dijelova i cjelokupnih TK kapaciteta. U cilju navedenog potrebno je vršiti kontrolna mjerenja prilikom preuzimanja materijala od proizvođača, kao i tokom njihove ugradnje.

 

 

KONTROLA KVALITETE IZGRAĐENIH TK KAPACITETA

 

Nakon izgradnje TK kapaciteta, a prije puštanja u pogon, potrebno je izvršiti kontrolu kvalitete. Pod kontrolom kvalitete TK kapaciteta razumijeva se skup ispitivanja koja se vrše na novoizgrađenim, rekonstruiranim i proširenim TK kapacitetima, s ciljem da se utvrdi jesu li radovi izvršeni prema odobrenoj investicijsko-tehničkoj dokumentaciji, kvalitetno prema odgovarajućim tehničkim propisima i funkcioniraju li izgrađeni kapaciteti ispravno u sklopu GSM mreže.

 

Kvalitetom kontrole TK kapaciteta utvrđuje se:

 

 • Jesu li radovi izvršeni prema odobrenoj investicijsko-tehničkoj dokumentaciji
 • Postoje li za ugrađenu opremu atesti (potvrde)
 • Postoje li dokazi o izvršenim kontrolnim ispitivanjima
 • Odgovaraju li izvedeni radovi tehničkim propisima, standardima i uvjetima utvrđenim ugovorom između investitora i izvođača
 • Ispunjavaju li izvršeni radovi uvjete dane u dozvoli za građenje
 • Mogu li se izgrađeni kapaciteti uključiti u GSM mrežu.

 

Kontrolu kvalitete izgrađenih TK kapaciteta provodi posebna stručna komisija koju imenuje investitor, a jedan od članova komisije mora biti stručnjak iz službe koja kapacitete preuzima na održavanje.

 

 

UZEMLJENJE TPS-a

 

Svaki TPS mora biti pravilno uzemljen prema projektnoj dokumentaciji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATAK: TPS U TUNELIMA

 

Općenito :

 

U TUNELIMA duljine preko 500 m ugrađuju se TPS sustavi, a razmak između pozivnih stupića u pravilu iznosi 250 m.

 

Ugrađuje se u ormare smještene u tunelskim nišama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U TUNELIMA koji su izgrađeni tako da u konačnoj izvedbi budu jednosmjerni, telefone treba ugraditi na strani koja će na kraju biti desna.

 

Telefone treba smjestiti i neposredno ispred portala tunela. U svakom ugibalištu za parkiranje i okretanje treba postaviti telefone (uređaje za hitne pozive).

 

Komunikacija s TPS centralom ostvaruje se putem jednomodnog svjetlovodnog kabela. Po dva SOS telefona spojena su na jedan optiヒki primopredajnik. Primopredajnici su spojeni serijski tako da s centralom tvore dva nezavisna duplex komunikacijska prstena, s max. 16 primopredajnika (32 SOS-a) po komunikacijskoj liniji. Svaki primopredajnik ima duplex vezu s dva najbliža primopredajnika, .to sustavu daje imunost na prvi kvar na bilo kojoj komunikacijskoj liniji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: www.telefon-gradnja.hr