Prometna Signalizacija

Čeoni cestarinski prolaz ČCP

naplata-cestarina-i-parking

OPĆENITO

 

Vezano uz izradu projekta ČCP-a, potrebno je odabrati najpogodniju lokaciju predviđenu za izgradnju ČCP-a. Također, potrebno je definirati tip ČCP-a, odnosno, da li je ČCP dio otvornoga sustava naplate ili je dio nekakvog drugog sustava naplate.

Predviđanja porasta prometa na cestovnoj prometnici ili djelu prometnice gdje se nalazi ČCP veoma su značajni podaci potrebni za usaglašavanje i smjernice budućeg projekta ČCP-a. Shodno tome vrše se proračuni prometnog opterećenja te se na osnovu dobivenih podataka definira građevisko-arhitektonski dio ČCP-a, kojim se točno određuje :

 • Ukupni broj prolaznih prometnih tokova
 • Dužina i širina prolaza za naplatu
 • Duljina i širina prilaza ČCP-a
 • Ukupna dužina cestovnog prolaza
 • Broj otoka i njihove dimenzije (radi montaže naplatnih kučica)
 • Definicije stacionaža proširenja cestovne prometnice u dijelu ČCP-a radi izgradnje PRATEĆIH OBJEKATA.

Pod PRATEĆIM OBJEKTIMA ČCP-a podrazumjevamo :

 • Objekt naplatne službe
 • Razni trakovi za promet negabaritnih vozila
 • Parkirališna mjesta (za zaposlene i nezaposlene na ČCP-u)
 • Pristupna cesta za trafostanicu
 • Plato za trafostanicu

Projektna dokumentacija treba biti u skladu s sljedećim normama, zakonima i pravilnicima :

Zakon o gradnji, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o javnim cestama, Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, Zakon o normizaciji, Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste, Pravilnik o tehničkim normativima za elek. Instalacije niskog napona, El.192 provjera pregledom, El.193 ispitivanja, El. 194 neprekinutost zaštitnog vodiča, El. 195 elek. Izolacijski otpor, El. 197 elek. Otpor zidova i poda, El.198 sklopni blokovi, Pravilnik o važućim standardima za elek. Instalacije u zgradama, Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona.

HRVATSKE NORME :

 • HRN EN 12899-1:2002 en – Stalni uspravni cestovni prometni znakovi
 • HRN 1114 – 1119
 • HRN 1126 – Prometni znakovi – Prometna oprema ceste

MEĐNARODNE EUROPSKE NORME I  SMJERNICE:

 • ISO/TR 14813-1 Sustavi prometnih informacija i kontrole
 • ISO/TR 14813-5 Sustavi prometnih informacija i kontrole
 • ISO/DIS 14827-1 Sustavi prometnih informacija i kontrole
 • CEN (European Comemitee for Standardisation); europska norma CEN/TC 226, broj norme:12966
 • CEN (European Comemitee for Standardisation); europska prednorma CEN/TC 278, broj prednorme: ENV 12694.

PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA ČCP-a

Radi lakšega razumijevanja i snalaženja, prometnu signalizaciju i opremu ČCP-a smo odijelili u 4 segmenta. To su :

 1. PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA PRIJE ČCP-a, tzv. PREDSIGNALIZACIJA
 2. PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA NADSTREŠNICE ČCP-A (naplatno mjesto)
 3. ELEKTROINSTALACIJE
 4. UPRAVLJAČKO-KONTROLNI SUSTAV (UKS)

NAPOMENA : ELEKTROINSTALCIJE i UKS nisu obrađeni u ovome poglavlju, pošto direktno se spadaju u domenu prometne signalizacije i opreme ceste.

PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA PRIJE ČCP-a, tzv. PREDSIGNALIZACIJA

Prometni znakovi i oznake na kolniku svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu sa ” Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama “, NN.br.34/2003 i hrvatskim normama koje reguliraju to područje (više u poglavlju →PRAVILNICI).

Zadaća prometne signalizacije i opreme ceste prije i poslije ČCP-a, je upozoriti sudionike u prometu-vozače na nadolazeći ČCP-sustav naplate te sukladno tome smanjiti brzinu motornih vozila pred nailazak na ČCP.

Primjer PREDSIGNALIZACIJE ČCP (brza cesta, autoput)

Prometna signalizacija (predsignalizacija) je izvedena tako da na udaljenosti od 2000 m ispred ČCP-a (iz oba smjera) kontrastna ploča s prometnim znakom B36 upućuje na prilaz ČCP-u.

Na udaljenosti od 1000 m prije ČCP, postavlja se konzolni stup sa znakom-pločom C101 koji najavljuje naplatu cestarine.

Prilagođenje brzine vožnje prema ČCP-u ostvareno je kontrastnim tablama apliciranih na prometni znak B31, postavljenim na desnoj strani u odnosu na smjer vožnje. Postupno smanjenje brzine sa 100 km/h, preko 80, 60 na 40 km/h, iz smjera autoceste (brze ceste), signalizirano je kontrastnim pločama na kojima je apliciran znak B31 sa treptačima Ø300 mm i reflektorom postavljenim na kozolnim stupovima.

Dakle ,moguća je upotreba sljedećih elemenata prometne signalizacije i opreme prije ČCP-a :

 • Prometni znakovi upozorenja i izričitih naredbi u funkciji ograničenja brzine, zabrane pretjecanja, upozorenja na moguće zastoje i kolone vozila…
 • Kontrastne ploče sa prometnim znakom B36, najavljuju ČCP
 • Kontrastne ploče na konzolnom stupu sa znakovima ograničenja brzine vožnje i treptačima
 • Putokazne-informativne ploče C101 i C102 – cestarina na više jezika i stacionažom do ČCP-a
 • HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA koja po funkciji prati vertikalnu signalizaciju uključujući pune linije, natpise na kolniku, upotpunjujući moguća ograničenje i zabrane prije ČCP-a.

PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA NADSTREŠNICE ČCP-A (naplatno mjesto)

 

U prometnu signalizaciju i opremu nadstrešnice ČCP-a, odnosno platoa mjesta naplate ubrajamo :

 • STALNI PROMETNI ZNAKOVI ČCP-a (naplatni plato)

Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu sa ” Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama “, NN.br.34/2003 i hrvatskim normama. To su :

C67, C69 – označava prestanak brze ceste ili autoceste na lokaciji ČCP-a.

B50 – ukazuje na obavezan smjer kretanja motornih vozila.

B39 i  B40 – zabrana zaustavljanja, parkiranja, prolaska vozila na ČCP-u.

B03 s dopunskom pločom E07 – zabranjen promet motornih vozila u području ČCP osim

vozila s dozvolom.

C71 – označava ponovni početak brze ceste ili autoceste nakon prolaska naplete ČCP.

B36 – postavljen na betonskim zaštitnim glavama, označava naplatu cestarine.

PZ CJENIK USLUGA CESTARINE OVISNO O KATEGORIJI VOZILA

PZ PLOČA SA NAZIVOM NAPLATNE POSTAJE

 • SVJETLOSNA PROMJENJIVA PROMETNA SIGNALIZACIJA ČCP-a

 

OPĆENITO

SVJETLOSNA PROMIJENJIVA PROMETNA SIGNALIZACIJA I SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA ima funkciju informiranja vozača o nailasku na objekt naplate cestarine, vođenje vozila na određenu naplatnu kučicu, označavanje nepomičnih prepreka u području naplate, te nakon izvršene naplate cestarine usmjeravanje prometnih tokova prema izlaznim prometnim trakama. Iz tih razloga postavlja se izričiti zahtjev da prethodno navedena prometna signalizacija mora biti jasno uočljiva i jednoznačna u svojoj poruci.

Dolaskom vozača na centralni plato ispred objekta naplate cestarine, pomoću svjetlosne promjenjive signalizacije na nadstrešnici, obavlja se usmjeravanje prometa na određene prometne trake, odnosno naplatne kučice na kojima se vrši naplata cestarine ili izdavanje kartica.

Vođa smjene ima vizualni pogled nad stanjem prometa i u zavisnosti od intenziteta prometa donosi odluke o otvaranju ili zatvaranju određenih prometnih traka, odnosno donosi odluku koliko će naplatnih kučica-radnih mjesta biti otvoreno za vršenje naplate.

Odlukom vođe smjene koje su prethodno spomenute, prema vozačima se odražavaju na takav način da se na svjetlosnoj promjenjivoj signalizaciji uključuju određeni signalni pojmovi.

Iznad svakog prometnog traka predviđeni su signalni pojmovi (prometni znakovi G09 i G10), koji reguliraju promet po tom traku, a sastoje se od sljedećeg :

 • Signalni pojam “A” – prometni znak G09 (crveni “X”), ako je prometni trak zatvoren.
 • Signalni pojam “B” – prometni znak G10 (zelena strelica), ako je prometni trak otvoren i obavlja se naplata.

Predviđena svjetlosna promjenjiva prometna signalizacija za svoj rad koristi električnu energiju, te joj je potrebno osigurati stalni izvor napajanja električnom energijom.

PODJELA I FUNKCIJE

SVJETLOSNA PROMJENJIVA PROMETNA SIGNALIZACIJA na ČCP-u sastoji se od :

 • SIGNALA PROMETNIH TRAKA (SPT) – koji obavještavaju vozače o dozvoli prelaska određenih kategorija vozila što se regulira pomoću prije spomenuta 2 signalna pojma.
 • Svjetlosnog obilježavanja čvrstih prepreka (zaštitne betonske glave) TREPČUĆIM PROMETNIM SVJETLIMA – TREPTAČIMA.

SIGNAL PROMETNOG TRAKA (SPT)

SPT s mogućnošću prikaza dva signalna pojma (prometni znak G09 – crveni “X”, prometni znak G10 – zelena strelica) ima zadatak da obavlja regulaciju prometa na prometnom traku iznad koga je postavljen. Ima mogućnost prikazivanja dva signalna pojma, što se pokazalo vrlo pogodno za primjenu na cestarinskim prolazima gdje je u malom prostoru i vremenu potrebno dati što više informacija vozačima i ujedno upravljati prometom.

SIGNALI PROMETNIH TRAKA moraju biti izvedeni u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i CEN (European Commitee for Standardisation) europska norma  CEN/TC 226, broj norme: EN 12966, USPRAVNA PROMETNA SIGNALIZACIJA-PROMJENJIVA PROMETNA SIGNALIZACIJA.

Signalima prometnih traka zabranjuje se odvijanje prometa određenim prometnim trakom ili se, ako je prometni trak otvoren za promet, propuštaju vozila koja mogu tim prometnim trakom pristupiti naplatnoj kučici na kojoj se obavlja naplata cestarine.

Signalni pojam se ispisuje od svjetlećih točaka koje iscrtavaju sliku signalnog pojma i paljenjem i gašenjem određenih svjetlećih točaka izmjenjuju se različiti signalni pojmovi.

Veličina SPT – vanjske dimenzije : 75×75 cm. Veličina matrice signala prometne trake (prometni znak G09 i G10) određena je Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama.

Prometni znak G09 (crveni “X”) ima veličinu 600 x 600 mm, a prometni znak G10 (zelena strelica) ima veličinu 550 x 625 mm.

Najviše se koristi tehnološka izvedba SPT sa LED, visokoga sjaja, koje omogućuju izvedbu signalnih pojmova na jednoj matrici (crne boje) uz zadovoljenje uvjeta jednoznačnosti i vidljivosti na traženu udaljenost od 100-150 m.

Kućište i prednja maska SPT izrađuju se od AlMg3, zaštićenog eloksiranjem ili vrućim plastificiranjem, a nosivi elementi St37 prema CEN/TC 226/WI22.

TEHNIČKE ZNAČAJKE I UVJETI (PRIMJER):

 • Pouzdanost rada unutar temperaturnih granica –40 °C do +85 °C uz relativnu vlažnost od 95 %.
 • Stupanj tehničke zaštite IP43.
 • SPT se uključuje na napon od 220 V, 50 Hz koji se pomoću transformatora pretvara u istosmjernu struju napona 12 V.
 • Izmjena jednog signalnog pojma na drugi ne smije biti od 2 sekunde.
 • Mogućnost povezivanja svakog SPT-a u prometno-informacijski sustav
 • Mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podložni kvarovima.
 • Mogućnost dojave greške kod pregaranja max. 3 LED-a i to lokalno (upravljački modul i daljinski PC).
 • Neovisnost intenziteta isijavanja SPZ-a o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu.
 • Autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku.
 • Spoj svjetlosne točke sa prednjom makom treba biti izvršen na način da spoj bude vodonepropusan i trajan.

Svjetlosna jakost znaka treba se prilagoditi intenzitetu svjetlosti okoline preko senzora mjerenja vidljivosti (SMV). SMV služi za mjerenje vidljivosti (dan, noć, sumrak) i vrši regulaciju jačine svjetlosti.

Za svjetlosno prikazivanje određenog signalnog pojma koriste se LED diode (crvene i zelene boje), visokog sjaja koje udovoljavaju sljedećim uvjetima po europskoj normi CEN/TC 226 WG3, broj norme: EN 12966, USPRAVNA PROMETNA SIGNALIZACIJA-PROMJENJIVA PROMETNA SIGNALIZACIJA.

Crvene i zelene LED-e

 • Trajnost 100 000 radnih sati.
 • Pouzdan rad na temperaturi od –40 °C do +85 °C.
 • Otporne na ultraljubičasto zračanje.
 • Promjer otprilike Ø5 mm.
 • Kut isijavanja svjetlosti 30º crvena, zelena.
 • Jakosti 20 mA
 • Intenzitet svjetlosti od min. 2800 cd/m² pri osvjetljenosti znaka s okolnom svjetlošću od 40000 lux-a.

Mikroprocesorski uređaj SPT mora imati mogućnost povratne informacije prema upravljačko-kontrolnom sustavu, koji je simbol uključen i je li došlo do kvara, što se signalizira na upravljačkom modulu. To je potrebno da služba održavanja ima informaciju da je došlo do kvara kako bi ga što hitnije i otklonila, a da ne dođe do isključenja signala iz funkcije.

Prilikom postavljanja SPT potrebno ih je zakrenuti, a kut zakretanja odrediti u tijeku postavljanja posebno za svaki znak, tako da bi se postigla optimalna osna vidljivost signala sa tražene udaljenosti od cca 150 metara. Okomiti kut postavljanja treba iznositi 3º u odnosu na prometne trake, ali i on je ovisan o uzdužnom nagibu tako da je znakove potrebno postaviti tako da se postigne prethodno navedena osna vidljivost.

TREPČUĆE PROMETNO SVJETLO (treptač)

 

Trepćuće prometno svjetlo (žuto) – predviđeno je za označavanje nepomičnih prepreka unutar prometne površine. Treptači se postavljaju između betonske zaštitne glave i zaštitne ograde ispred naplatnih kučica.

Sastoje se od jednostruke semaforske lanterne sa žutom optikom, promjerom kruga svjetla od Ø300 mm, sa koncentričnim reflektorom i protufantomskim filterom. Izvor svjetlosti je halogena žarulja 50 W / 12 V.

Treptači moraju biti spojeni na uređaj za “treptanje” koji uključuje i isključuje žarulje intervalima (treptaj) u jednoj sekundi, odnosno svjetlo/mrak je 50/50.

Uređaj mora imati dva izlaza, po jedan za svaki privoz. Sve lanterne jednog privoza spajaju se na zajednički izlaz kako bi radile sinkronizizrano.

Uređaj je stalno uključen u pogon i mora imati osigurano neprekidno napajanje, a smješten je u objektu kontrole naplate. Uređaj za treptanje napaja se s 220 V, 50 Hz.

Svaka strana treptača (privoz), ima u naplatnoj kučici razvodnu kutiju u kojoj je smješten transformator 220/12 V i ispravljač, tako da se u treptač dovodi istosmjerna struja napona 12 V, što predstavlja dodatnu zaštitu u slučaju naleta vozila na treptač i moguće posljedice radi toga.

 

 • OZNAKE NA KOLNIKU ČCP-a

Pod OZNAKE NA KOLNIKU ČCP podrazumjevamo elemente horizontalne (vodoravne) signalizacije koja se izvodi prema sa ” Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama “, NN.br.34/2003 i hrvatskim normama, a nalaze se u prostoru ČCP.

Tu spadaju :

–          isprekidana kratka linija–za odvajanje prometnih tokova naplate ČCP (3-3-3 ili 1-1-1).

–          Polja za usmjeravanje prometa (otoci) – u ravnini sa platoima naplatnih kučica.

–          Zaustavna puna crta na platou ČCP, širine 50 cm ili pojedinačne zaustavne crte

–          Natpis STOP veličine 100 cm na kolniku platoa ČCP.

–          Oznake parkirališta kako za osobna i službena vozila ČCP.

–          Traka za zvučno usporavanje koje upozoravaju vozače na potrebu smanjenja brzine, a izvedene su na i prije prilazu platoa ČCP.

–          Ličenje bikova-zaštitnih glava platoa naplatnih kučica ili postavljanje znaka (K09).

 • OPREMA CESTE ČCP-a

U opremu ceste ČCP-a spadaju :

–          K08 i K09 – označava fizičku prepreku, betonsku zaštitnu glavu otoka na kojem je montirana naplatna kučica ČCP-a.

–          K016 – određeni broj komada u vlastitom postolju, a služe za usmjeravanje i odvajanje prometnih tokova na ČCP-a.

–          Plastični čunjevi ili plastična verzija New Jersey ograde

–          Vibracijske i zvučne trake za smirivanje prometa

–          Zaštitna odbojna ograda JDO/2 ili JO/2 sa poluktužnim završecima kao fizička zaštita naplatnih kučica

–          Prometno-sigurnosna zrcala (obrađene u poglavlju →PARKING OPREMA).

–          Rampe (obrađene u poglavlju →PARKING OPREMA).

K16