Prometna Signalizacija

Zakoni i pravilnici

Zakoni i pravilnici

Popis važećih zakona, pravilnika i propisa iz domene prometne signalizacije i opreme ceste te cestovnog prometa općenito:

 

 

 

 

 • Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05-ispravak, 155/05, 14/11)
 • Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 87/02)
 • Pravilnik o označavanju autocesta, njihove stacionaže, brojeva izlaza i prometnih čvorišta te naziva izlaza, prometnih čvorišta i odmorišta (NN 73/03)
 • Naputak o prometno-tehničkim pravilima i uvjetima za daljinsko usmjeravanje i vođenje prometa (NN 54/03)
 • Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13)
 • Strategija prometnog razvitka RH (NN 139/99)
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02)
 • Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN 78/08)
 • Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)
 • Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12, 130/12)
 • Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)
 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07)
 • Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
 • Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (NN 119/09)
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, 48/05-ispravak, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10-ispravak)
 • Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora (NN 117/05, 111/07)
 • Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN 111/99)
 • Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 25/98, 162/98 – pročišćeni tekst)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za parkiranje vozila (NN 104/05)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3084/2008, U-I-3419/2009 od 7. travnja 2010., 74/11)
 • Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
 • Naredba o ograničenju prometa na cestama (NN 64/09)
 • Odluka o visini naknade za postavljanje reklamnih panoa na javnim cestama (NN 13/95)
 • Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 77/99, 55/11)
 • Zakon o normizaciji (NN163/03)
 • Zakon o zaštiti od buke (NN 20/09, 55/13)
 • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).
 • Opće tehnički uvjeti za radove na cestama  OTU – Oprema ceste (knjiga VI)