Prometna Signalizacija

Projektiranje i dokumentacija

projektiranje

Projektiranje i projektna dokumentacija prometnih projekata je zasigurno poglavlje složenijeg i kompleksnijeg karaktera. U ovom poglavlju nećemo ulaziti u nutrinu ovoga segmenta već bit će  prikazana osnovna struktura i osnovni elementi valjanog i kvalitetnog prometnog projekta, subjekti koji obavljaju ovu domenu poslovanja te programska rješenja-softver koji se koristi pri izradi prometnoga projekta. Cjeloviti uvid o tome što valjani prometni projekt treba sadržavati definirano je u :

 • “Pravilnik o vrsti sadržaju projekata za javne ceste”, (NN 53/02)

OSNOVNI ELEMENTI PROMETNOG PROJEKTA – primjer sadržaja prometnog projekta brze ceste ili autoputa.

0.   NASLOVNA STRANA – sadrži sljedeće podatke :

 • ime projektanske kuće
 • investitor
 • naziv građevine
 • dio građevine
 • razina projekta
 • vrsta projekta
 • knjiga
 • zajednička oznaka projekta
 • broj projekta
 • glavni projektant
 • projektant
 • suradnici
 • datum
 1. OPĆI DIO PROJEKTA – sadrži sljedeće stavke:

REGISTRACIJE FIRME

 • Izvadak iz sudskog registra
 • Predmet poslovanja
 • Naziv tvrtke
 • Sjedište tvrtke
 • Članovi tvrtke

 

SADRŽAJ KNJIGE

 1. TEHNIČKI DIO

PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA I MJERA ZAŠTITE

 • Popis primjenjenih propisa
 • Prikaz tehničkih rješenja za osiguranje tehničkih svojstava građevine
 • Prikaz primjenjenih mjera zaštite na radu
 • Prikaz primjenjenih mjera zaštite od požara
 • Program kontrole i osiguranja kakvoće.

TEHNIČKI OPIS

 • OPĆENITO
 • OSNOVA TEHNIČKOG RJEŠENJA :

Opis tehničkog rješenja trase

–  Osnovni elementi trase

–  Tlocrtno i visinsko vođenje trase

 

Objekti

– Objekti u trasi

– Putni prijelazi prolazi

– Čvorišta

– Paralelni putevi

– Prateći objekti

– Primjenjeni zakoni, pravilnici, propisi i uputstva

 

•    PROMETNA SIGNALIZACIJA

Prometni znakovi

Oznake na kolniku

 

●       OPREMA CESTE

Smjerokazni stupići

Reflektirajuće oznake – Katadiopteri

Zaštitna odbojna ograda

Zaštitna žičana ograda

 

PREDMJER I TROŠKOVNIK

●     PREDMJER PROMETNA SIGNALIZACIJE

Predmjer okomite signalizacije i opreme

Predmjer vodoravne signalizacije

●      TROŠKOVNIK

●      NACRTI

●     SITUACIJE

Situacija od km 0+000,000 kmdo 0+560,000 km

●    DETALJI IZVOĐENJA PROMETNIH TABLI

●     DETALJI POSTAVLJANJA PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME

Postavljanje prometnih znakova

Postavljanje ploča za vođenje prometa

Postavljanje ploča za vođenje prometa na portale

Položaj prometnog znaka u odnosu na rub kolnika

Detalj izvedbe zaštitne žičane ograde

Detalj postavljanja zaštitne odbojne ograde oko stupa objekta ili rasvjete

Raspored polja zaštitne žičane ograde

Presjek stupa prema hrvatskim normama

Ograda sa nastavcima iznad pletiva prema hrvatskim normama

Zaštitna žičana ograda – jednokrilna vrata

Detalj jednostruke odbojne ograde

Postavljanje elastičnog odbojnika u bankinu

Upuštanje elastične ograde u teren

Elastična ograda na bankini kod telefonsko-pozivnih stupića

Elastična ograda na bankini kod propusta i ostalih prepreka udaljenih10 mod ruba

kolnika.

 

POPIS I KRATAK OPIS PROGRAMSKIH PAKETA ZA PROJEKTIRANJE I IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROMETNIH PROJEKATA :

 

 • PLATEIA

PleatiaPlateia je programski paket za projektiranje cesta i drugih objekata niskogradnje. Plateia radi unutar programa AutoCAD / MAP / Civil 3D. Plateia je produkt slovenskog poduzeća CGS iz Ljubljane i razvija se već više od 15 godina.

Plateiu odlikuje velika jednostavnost u radu, intuitivnost i sveobuhvatnost. Plateia je nastala kao rezultat potreba projektanata iz našeg područja i u potpunosti zadovoljava sve njihove zahtjeve. Plateia je modularno koncipirana i može se prilagoditi različitoj vrsti zadataka. Tako naprimjer, Plateia je vrlo uporabljiva u vodnom gospodarstvu za projektiranje kanala, vodotoka i nasipa. Upotrebom pojedinih modula, Plateia se efikasno koristi i u inžinjerskoj geodeziji

Karakteristike modula Plateia Prometna oprema:

 • Prometni znakovi. U programu su ugrađeni svi prometni znakovi po najnovijem hrvatskom standardu. Rad s prometnim znakovima se odvija kroz pregledni dijalog u kojem su znakovi razvrstani po logičnim grupama. Korisnik može mijenjati raspored i grupe znakova i definirati najčešće korištene znakove. Znakove je moguće insertirati u proizvoljnoj veličini na proizvoljni layer.
 • Horizontalna signalizacija. Moguće je crtanje proizvoljno oblikovanih zebri, znakova prvenstva, oznaka smjerova i ostalih oznaka.
 • Traktrise. Na osnovi tangenti (rubova ceste) moguće je iscrtavanje traktrisa (košarastih krivulja) s tri, dva i jednim radijusom. Nacrtane traktrise je moguće modificirati promjenom tangenti ili radijusa.
 • Otoci. Na definiranim raskrižjima moguće je crtanje prometnih otoka. Na raspolaganju je konstrukcija malih, velikih i trokutnih otoka. Definiranje otoka je provedeno kroz interaktivno zadavanje ulaznih parametara (osi i rubovi priključne i glavne osi). Program iscrtava konture otoka, kao i sve pomoćne linije.
 • Autobusne postaje. Na definiranu liniju (rub ceste) moguće je iscrtavanje autobusne postaje prema važećim hrvatskim propisima. Zadaje se tip vozila, računska brzina, radijusi ulaznih i izlaznih zaobljenja. Liniju autobusne postaje moguće je iscrtati ravnim segmentima ili radijusima. Ubačene su sve standardne veličine, a moguće je definirati i vlastite.
 • Kružna raskrižja. U programu je na raspolaganju definiranje standardnih kružnih raskrižja (kružnih tokova) s proizvoljnim brojem ulaza/izlaza. Priključci mogu biti dvosmjerni ili jednosmjerni. Program izračunava i iscrtava sve geometrijske veličine (radijuse, među-pojaseve). Raskrižja je moguće editirati, rotirati priključke, brisati ih ili dodavati.
 • Horizontalne zavojne krivulje. Za ispitivanje prohodnosti vozila kroz raskrižja na raspolaganju je kompleksna funkcija za dinamički prolaz vozila po zadanoj osi. Na raspolaganju je skup standardnih vozila, a moguće je definirati i vlastita vozila. Po definiranju osi vožnje, moguće je promatrati dinamički prolaz vozila uz poštivanje kinematičkih pravila (spoj glavnog i priključnog dijela vozila). Program iscrtava trajektoriju gibanja definiranog vozila.
 • Vertikalne zavojne krivulje. Za kontrolu raznih rampi, ulaza u podzemne garaže i slično, na raspolaganju je funkcija koja analizira prolaz vozila u vertikalnom pogledu. Ovom je funkcijom moguće analizirati nagibe rampi i mogućnost prolaza odabranog vozila obzirom na zadane rubne uvjete.

Izvor: www.studioars.hr

 

 • AUTODESK® CIVIL 3D

Auotcad civil 3D

Već duže vrijeme Autodesk nastoji proširiti funkcionalnost osnovnog AutoCAD-a, i formirati programske pakete koji će biti primjereniji određenim inženjerskim strukama. Programski paket Civil 3D™ je zadnji u nizu specijaliziranih programskih Autodesk paketa, namijenjen geodetima, građevinskim inženjerima i urbanistima. Civil 3D™ donosi najmoderniju tehnologiju primjenjivu u svakodnevnom projektiranju po vrlo pristupačnim cijenama.

Civil 3D™ nadomješta programski paket Land Desktop i sve njegove ekstenzije (Survey, Civil Design). Land Desktop se više ne razvija, a postojećim je korisnicima omogućena nadogradnja na Civil 3D™ po standardnim cijenama.

Civil 3D™ sadržava kompletni AutoCAD i Autodesk MAP. U svakom ga je trenutku moguće koristiti i kao ‘obični’ AutoCAD. Nova tehnologija ‘workspaces’ uvedena u 2006 familiju produkata omogućava jednostavnu reorganizaciju radnog prostora i spremanje korisničkih konfiguracija.

Civil 3D™ uvodi u projektiranje inteligentne objekte, poput geodetskih točaka, slojnica, horizontalnih osi, poprečnih i uzdužnih profila, parcela i slično. Inteligentni objekti su međusobno povezani odgovarajućim relacijama. Ovaj model omogućava da promjena odgovarajućih geodetskih točaka automatski promijeni digitalni model terena, što pak za posljedicu ima da se uzdužni i poprečni profili projektirane osi automatski prilagode.

Civil 3D™ posjeduje izvanredni digitalni modeler terena (DTM) koji velikom brzinom obrađuje desetke tisuće točaka i omogućuje kompleksne analize terena u smislu volumena, nagiba, vidljivosti i slično. Isto je tako moguće kreiranje profila terena po proizvoljnim linijama ili izvedba matematičkih operacija između više ploha (postojeće i projektirano stanje).

Civil 3D™ doživljavamo kao platformu koja je primjerenija korištenju u geodeziji i građevinarstvu od ‘običnog’ AutoCAD-a. Poznate StudioARS aplikacije za projektiranje u kanalizaciji (Canalis), vodovodu (Hydra) i projektiranje prometnica (Plateia) korektno funkcioniraju unutar Civil 3D™-a. Programi Canalis i Hydra mogu tako koristiti digitalni model terena Civil 3D™-a. Plateia ide i korak dalje, i omogućava da se naredbama za kreiranje osi po hrvatskim propisima, uz automatski proračun proširenja, kreira Civil 3D™ os.

Izvor: www.studioars.hr