Prometna Signalizacija

Kvaliteta i norme

kvaliteta-i-norme

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izvođeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji pojedinoga projekta. Ako nije navedena niti jedna norma, obavezna je primjena odgovarajućih EN regulativa (europske norme). Ako u međuvremenu neka norma ili propis stupi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.

Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, …), uz uvjet pisanoga obrazloženja nadzornoga inženjera.

Ako izvođač¨ sumnja na valjanost i kvalitetu nekoga propisanoga materijala i drž da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante sa obrazloženjem i dokumentacijom.

 

NORME I TEHNIČKI PROPISI VEZANI UZ DOMENU PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME CESTE

Detaljnije o normama pogledajte na  stranici : www.hzn.hr

 

ISPITIVANJA I ATESTI

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala , te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:

1. Kontrolirati kvalitetu materijala, 2. Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala, 3. Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Opće tehničkim uvjetima.

KONTROLA KVALITETE

Kontrola kvalitete sastoji se od:

• Ispitivanje pogodnosti materijala, • Tekuće kontrole, • Kontrolnoga ispitivanja • Provjere kvalitete uskladištenih materijala. Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Opće tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

 

Tekuća kontrola

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkoga procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvoditelj u vlastitome laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekuć¦ih ispitivanja propisani su Opće tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

 

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama propisanim Opće tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani si Opće tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podliježu Naredbi o obveznom atestiranje Državnoga Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija.

 

Provjera kvalitete uskladištenoga materijala

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta uskladištenoga materijala na deponijima, silosima, cisternama i sl. u ovim slučajevima:

• Kad svojstva i karakteristike nisu prać¦eni u tijeku proizvodnje • Radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

DOKUMENTACIJA

Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala

Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke:

• Opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka.

• Rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih OTU-om za tu vrstu materijala.

• Ocjena kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu.

• Mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

 

Izvještaj o tekućoj kontroli

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju. Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine.

 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati sljedeće podatke:

• Opći dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naručiocu, mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka.

• Rezultate laboratorijskih ispitivanja

• Ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu.

 

Atest

Za proizvode koji podliježu Naredbi o obvezom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, izdaje se atestna dokumentacija propisana naredbom (Naredba o obvezom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt – Narodne novine br. 59/91).

 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje 3 uzastopne kontrolna ispitivanja proizvoda kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuć¦e kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti mora sadržavati sljedeće podatke:

• Opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naručiocu, datum uzorkovanja te laboratorijske  oznake uzorka.

• Pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje

• Ocjena kvalitete i mišljenje o uporabljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni materijala i svojstva   primarne sirovine.

• Rok važenja uvjerenja.

 

Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih mješavina utvrđuje se laboratorijskim ispitivanjem.

Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i uporabljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati slijedeće podatke:

• Opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naručiocu, datum uzorkovanja te laboratorijske oznake uzorka.

• Rezultate kontrolnih ispitivanja

• Ocjena kvalitete i mišljenje o uporabljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu

• Rok važenja uvjerenja.

 

Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala

Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke:

• Opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naručiocu, datum uzorkovanja te laboratorijske oznake uzorka.

• Približnu količinu uskladištenog materijala.

• Način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka.

• Rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih OTU-om za tu vrstu materijala.

• Ocjenu kvalitete.

• Mišljenje o kvaliteti i uporabljivosti uskladištenoga materijala s obzirom na namjenu.

 

 

MATERIJALI PROMETNIH ZNAKOVA (OKOMITA SIGNALIZACIJA)

Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu sa pravilnikom te hrvatskim i europskim normama.

Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C20/25(MB25) oblika zarubljene piramide čije su stranice donjega kvadrata 30 cm a gornjega 20 cm.

Prometni znakovi moraju biti izrađeni od antikorozivnoga aluminijskoga lima kvalitete 99,5 % sadržaja aluminija. Pozadina znaka mora biti premazana termostabilnim plastičnim slojem sive boje.

Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sadržajem: ime proizvođača, mjesec i godina proizvodnje. Vezni elementi moraju biti izrađeni od antikorozivnoga materija ili moraju imati antikorozivnu zaštitnu prevlaku (HRN EN-1: 2002 en; Stalni uspravni cestovni znakovi).

Pri izradi prometnih znakova treba primijeniti retroreflektivnu foliju propisane klase retrofleksije (cd/lx, m2 – bijela, žuta, zelena ili plava boja), stabilnu na ultraljubičasto zračenje i koja je aplikacijom nanešena na aluminijsku podlogu određene debljine sa ili bez pojačanoga okvira i vodoravnoga ojačanja. Kontrola kakvoć¦e

Materijali od kojih se izrađuju znakovi i stupovi određeni su normama, a za sve materijale izvođač mora na svoj utrošak prije ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvoću. Originale dokaza treba predati nadzornome inženjeru.

Kontrola kakvoće materijala i zaštite od korozije čeličnih elemenata konstrukcije provodi se prema odgovarajućim odredbama OTU-a.

 

OZNAKE NA KOLNIKU

Oznake na kolniku trebaju biti izvedene u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i opremi na cestama (N.N. 33/2005) i u skladu sa hrvatskim normama HRN: U.S4.221-234 po kojima se izvode.

Svojom izvedbom, oznake na kolniku u potpunosti moraju odgovarati Tehnčkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama (Zagreb, travanj 1993. Hrvatske ceste).

Boja oznaka na kolniku mora imati retroreflektivna svojstva prema hrvatskoj normi: HRN Z.S2.240, sa odgovarajućim koeficijentom retrofleksije propisane klase.

Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0,6 cm iznad razine kolnika, a ako su kao oznake na kolniku upotrijebljene kovinske glave, one ne smiju biti više od 1,5 cm iznad razine kolnika.

 

Kontrola kvalitete

Dužnost je izvođača radova da za materijale kojima radi oznake na kolniku pribavi dokaze o uporabljivosti i da originale dokaza preda nadzornom inženjeru.

Kontrola kvalitete obuhvaća :

• Prethodne ispitivanja materijala • Tekuća ispitivanja • Kontrolna ispitivanja

Prethodna ispitivanja provode se prema zahtjevima HRN Z.S2.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku).

 

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju:

• Ispitivanje debljine oznaka vlažnog i suhog filma, bez staklenih kuglica uzimanjem uzorka na probne pločice svakih 5000 m, posebno za središnje i rubne oznake, prema zahtjevima norme HRN Z.S2.240 i HRN C.A6.030.

• Ispitivanja izvedenih oznaka u pogledu prometno-tehničkih svojstava (trajnost, dnevna i noćna vidljivost, skliskost) i odgovarajućih svojstava materijala   za njihovu izradu prema zahtjevima norme HRN Z.S2.240.

• Ispitivanja otpornosti materijala oznaka na djelovanje smrzavanja i soli i na temperature od 80°C.

Kontrolna ispitivanja osigurava investitor i koriste se radi potvrde postignute kakvoće.

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju:

• Ispitivanje debljine suhoga filma (bez staklenih kuglica) uzorkovanjem na probnim pločicama svakih 20000 m (posebno za središnje i rubne oznake), prema zahtjevima norme HRN Z.S2.240 i HRN C.A6.030.

• Ispitivanja otpornosti na sklizanje suhog filma oznaka na svakih 10000 m, prema zahtjevima norme HRN U.C4.018.

• Ispitivanja dnevne i noćne vidljivosti te položaja koordinata boje u spektralnom dijagramu suhog filma oznaka na svakih 5000 m, prema zahtjevima normi EN 1436/7 I HRN 1436:2001 en.

• Vizualnim pregledom određivanja stanja suhog filma oznake i eventualno mogući nedostaci (oštećenost, mreškanje, pukotine, ljuštenje, ljepljivost i nečistoće).

 

SMJEROKAZNI STUPIĆI I DRUGE OZNAKE

Smjerokazni stupići moraju biti proizvedeni i postavljeni u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima i opremi na cesti, i normama HRN Z.S2.235 te HRN 1126.

Smjerokazni stupić mora biti izrađen od takvog materijala i na način da u slučaju nalijetanja vozila ne predstavlja opasnost za učesnike u prometu

Ugrađuje se u betonske temelje min C20/25 (MB25) ili se ukopava u zemlju. Smjerokazni stupić u vidljivom smjeru mora imati reflektirajuće oznake od reflektirajućeg stakla. Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete postavljenih smjerokaznih oznaka mora osigurati izvođač. Na 500 postavljenih smjerokaznih oznaka slučajnim uzorkovanjem se ispituje barem jedna.

Reflektirajuće oznake – “Katadiopteri” Katadiopteri se postavljaju na smjerokazni stupić. Oni moraju biti od reflektirajućeg stakla sa propisanim koeficijentom retrofleksije (klase).

 

PROMJENJIVI PROMETNI ZNAKOVI I SIGNALIZACIJA (DINAMIČKA SIGNALIZACIJA

Vidi poglavlje → PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA.