Prometna Signalizacija

Sustavi za spriječavanje poledice

Sustav-za-zaštitu-od-poledice

OPĆENITO

Uslijed otežanih vremenskih prilika i niskih temperatura na cestovnim prometnicama Republike Hrvatske česta je pojava nastanka poledice koja uvelike otežava nesmetan prolaz vozila i uvelike narušava sigurnost sudionika u prometu. U takvim slučajevima upozoravajuća prometna signalizacija obavlja samo dio posla upozoravanja vozača na nadolazeće opasnosti, što dakako nije dovoljno.Iz tih se razloga na prethodno spomenutim kritičnim mikrolokacijama implementiraju i  primjenjuju sustavi za sprječavanje poledice.

 

Prethodno je napomenuto da u realnim situacijama upozoravajući sistemi prometne signalizacije nisu dovoljni. Idealno rješenje u takvim situacijama je primjena automatiziranog sustava za sprječavanje nastanka poledice koji u slučajevima kada je doslovno svaka sekunda vremena važna za sigurnost vozača, prije stvaranja poledice sistematski raspršuje sprej protiv zeleđivanja na cestu te na taj način sprječava nastanak poledice i omogućava nesmetan i siguran prolaz cestovnih vozila duž cestovne prometnice.

 

 

 

 

OSNOVNE KOMPONENTE SUSTAVA ZA SPRJEČAVANJE POLEDICE

 

 

Osnovne komponente sustava za sprječavanje poledice jesu :

 

 • KONTROLNA JEDINICA

 

Osnovni zadatak kontrolne jedinice je da upravlja i vrši kontrolu nad radom cjelokupnog sustava. Podrobnije to znači da kontrolna jedinica obavlja sljedeće funkcije :

 

 • Vrši kontrolu ventila u ventilskim jedinicama
 • Nadzor hidrauličnog sustava (provjera pritiska, procjena protoka i provjera pumpe).
 • Nadzor elek. sustava na temelju automatskog detektiranja pogrešaka i kvarova (krtaki spoj, prekid strujnog kruga, …).
 • Automatsko pokretanje raspršćivanja manualnim putem, uz uporabu računala ili GPS alarmnog uređaja.
 • Automatizirana provjera punjenja spremnika tekućinom za odleđivanje.

 

 

 

 • MJERAČ PROTOKA

 

Mjerač protoka vrši stalnu usporedbu stvarnih vrijednosti količina tekućine za odleđivanje koja je upotrebljena prilikom raspršćivanja, s prethodno izkalkuliranom vrijednošću.

Istaknute funkcije omogućavaju detekciju i popravak novonastalih kvarova ili gubitak tekućine u sustavu.

 

 

 

 • CRPKA

 

Funkcija crpke je da osigura radni tlak potreban za nesmetano i ispravno funkcioniranje cjelokupnog sustava za sprječavanje poledice.

 

 

 

 • VISOKONAPONSKI RAZVODNI ORMARIĆ

 

Visokonaponski razvodni ormarić ima sljedeće funkcije :

 

 • Vrši napajanje svih električnih komponenti naponom neophodnim za rad
 • Unutar visokonaponskog ormarića smješten je izvor glavnog napajanja koji vrši napajanje cjelokupnog sustava

 

 

 

 • SPREMICI I NADZOR SPREMIKA

 

Spremnik koji sadrži tekućinu za sprječavanje poledice opremljen je ultrazvučnim senzorom i plovkom. U slučaju kada je razina tekućine ispod dopuštenog minimuma, plovak ima funkciju da isključi crpku. Funkcija ultrazvučnog senzora je da prikazuje trenutačnu razinu tekućine u spremniku, koja se zorno očituje na ekranu računala u nadzornom centru te da uključuje alarmni uređaj u slučaju kada je razina tekućine u spremniku kritično niska. Također, uključuje i zorni i zvučni alarmni uređaj u slučaju kada tekućina dosegne maksimalnu razinu prilikom punjenja samoga spremnika.

 

 

 

 •     TLAČNI NADZOR

 

Ugrađeni tlakomjer konstantno provjerava vrijednost tlaka u sustavu. U slučaju kada je cjelokupni sustav u mirovanju, provjera tlaka se vrši u skladu s prethodno izprogromiranim ciklusima.

 

 

 

 • SPREMNIK SA TEKUĆINOM

 

Spremnik sa tekućinom ima funkciju prihvaćanja i pohranjivanja tekućine za sprječavanje nastanka leda – poledice.

 

 

 

 

 • PROFIL ZA RASPRŠČIVANJE

 

Profil predviđen za montažu prethodno se sklapa u tvornici te je podijeljen u više sekcija.

Na mlaznicama profila za raspršćivanje nalazi se određeni broj otvora s mogućnošću promjene njihova kuta ovisno o potrebi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspršćavajući profili imaju sljedeće karakteristike :

 

 • Otpornost na veoma niske temperature (npr. do -40ºC).
 • Otpornost na UV zračenje.
 • Vodootpornost neovisno o tipu sredstva za odleđivanje.

 

 

Profili za raspršćivanje omogućuju ravnomjerno raspršćivanje sredstva za odmrzavanje i njegovo ravnomjerno raspoređivanje na kolniku cestovne prometnice. Također, raspršćavanje se obavlja u tankim mlazovima te nije vidljivo vozačima – sudionicima u prometu.

 

Odlika profila je činjenica da omogućuje raspršćivanje sredstva za odleđivanje po kolniku u vrlo kratkom vremenu (npr. 50 sekundi).

 

 

 

 

UGRADNJA, INSTALACIJA I PRIMJENA PROFILA (SUSTAVA)

 

Profili za raspršćivanje ugrađuju se na način da raspršćivanje zahvaća oba kolnička traka cijelom širinom. Postavljaju se na dubinu od 40 mm čime je omogućena ugradnja na različitim tipovima površina i objekata (mostovi i/ili armirano-betonske kolničke konstrukcije).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profili su izrađeni tako da omogućuju jednostavnu i brzu ugradnju na svim tipovima cestovnih prometnica :

 

 • Zračne luke
 • Autoputevi s 3 kolnička traka
 • Autoputevi s 2 kolnička traka
 • Prometnice s dva traka i obostranim prometom.

 

 

 

 

 

OPERACIJE SUSTAVA ZA SPRJEČAVANJE POLEDICE

 

 

MANUALNE OPERACIJE

 

Manualne operacije podrazumijevaju pokretanje rada sustava ručnim putem.

 

 

 

DALJINSKE OPERACIJE

 

Daljinske operacije podrazumijevaju pokretanje sustava iz vozila.

 

 

AUTOMATIZIRANE OPERACIJE

 

Automatizirane operacije podrazumijevaju činjenicu da sustava ima mogućnost kontrole i upravljanja automatiziranim putem iz vanjske meterološke stanice koja na temelju prikupljenih podataka o vremenskim prilikama daje naredbu startanja-pokretanja rada sustava za sprječavanje poledice.

 

Također, postoji mogućnost očitavanja podataka s određenih lokacija i aktivacija sustava samo na tim lokacijama.

 

 

 

 

NAPOMENA : Korištene ilustracije preuzete sa web stranice tvrtke: www.Boschung.com